Belasting- en heffingsopbrengsten

Specificatie belasting- en heffingsopbrengsten 2015
In onderstaande tabel wordt een specificatie van de opbrengsten van de belasting- en heffingssoorten gegeven.

Tabel 4.1.: Specificatie belastingopbrengsten

Jaarrekening 2014

Begroting 2015

Jaarrekening 2015

Onroerend zaakbelasting*

220.918

232.118

234.550

Algemene middelen

Hondenbelasting

2.632

2.728

2.581

Algemene middelen

Logiesbelasting

3.656

3.637

4.156

Algemene middelen

Reclame- en precariobelasting

24.804

25.309

25.553

Algemene middelen

Leges Omgevings-vergunning

20.321

13.899

14.992

Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Rioolheffing

61.044

62.775

62.737

Fysiek beheer van de stad

Bedrijfsreinigings-recht

5.332

      4.023

          3.722

Fysiek beheer van de stad

Afvalstoffenheffing

107.781

101.483

 102.211

Fysiek beheer van de stad

* incl. intragemeentelijke aanslagen OZB.

In bovenstaande tabel zijn de gerealiseerde opbrengsten van de belangrijkste lokale heffingen bij  rekening 2015 afgezet tegen de begroting.

Voor een nadere toelichting op de opbrengsten verwijzen we u naar de financiële toelichting op betreffende beleidsvelden.