Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit is opgebouwd uit de volgende vijf onderdelen:

  1. De algemene reserve, de financieringsreserve en de kredietrisicoreserve. De algemene reserve heeft een algemeen karakter, en is vrij in te zetten. Voor het totaal van de algemene reserve, de financieringsreserve en de kredietrisicoreserve hanteert de gemeente Rotterdam de term weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen maakt onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit.
  2. De bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve is gevormd voor een specifiek doe. Als er geen juridische verplichtingen zijn aangegaan, kan de gemeenteraad de bestemming echter veranderen. Juridische verplichtingen rusten er op de bestemmingsreserve Infrastructuur (gegeven de contracten voor Rotterdam Centraal Station), ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) en gezien de contracten die zijn aangegaan een deel van het IFR (Investeringsfonds Rotterdam). De bestemmingsreserve Parkeerfonds is een egalisatiereserve, en daarmee een verlengstuk van de exploitatie. Daarom wordt deze niet als onderdeel van de beschikbare weerstandscapaciteit gezien.
  3. Stille reserves. Het betreft de verkoopwaarde van activa voor zover de verkoop binnen één jaar te realiseren is, de verkoop niet leidt tot een gat in de begroting én de verkoop de taakuitoefening van de gemeente niet aantast. Een beperkt aantal activa voldoet aan al deze voorwaarden. Het college gaat uit van een stille reserve van maximaal € 50 mln.
  4. De stelpost onvoorzien. Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht gemeenten om een stelpost onvoorzien in de begroting op te nemen, voor eerste onvoorziene, onvermijdbare en niet uitstelbare financiële tegenvallers. Deze stelpost bedraagt € 3,6 mln.
  5. De onbenutte belastingcapaciteit. Deze bestaat uit de extra structurele middelen die gegenereerd kunnen worden door de tarieven van de gemeentelijke heffingen en/of belastingen te verhogen. In de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt ervan uitgegaan dat er geen onbenutte belastingcapaciteit is.

Onderstaande tabel toont de beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2015. De berekening bevat niethet rekeningresultaat 2015. Over de bestemming van het rekeningresultaat 2015 moet nog besluitvorming plaatsvinden. Mogelijk wordt een deel van het concernresultaat toegevoegd aan reserves die onderdeel zijn van de beschikbare weerstandscapaciteit, maar daarop wordt niet vooruitgelopen. De berekende beschikbare weerstandscapaciteit is daarom behoedzaam geraamd. Besluitvorming over het gebruik van het concernresultaat gebeurt bij de behandeling van de Kaderbrief 2016.

Beschikbare weerstandscapaciteit,  in duizenden euro's

Rekening
31-12-2015

Algemene reserve

135.762

Financieringsreserve

66.900

Kredietrisicoreserve

57.781

Totaal beschikbare weerstandsvermogen

260.443

Bestemmingsreserves overig

808.791

    Waarvan juridisch verplicht

-332.971

Stille reserves

50.000

Stelpost onvoorzien

3.600

Onbenutte belastingcapaciteit

0

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

789.963