Beleid

De beschikbare weerstandscapaciteit is het geheel van middelen en mogelijkheden om onvoorziene gebeurtenissen op te vangen. Een exact sluitende begroting zonder financiële buffer betekent dat elke financiële tegenvaller dwingt tot direct ingrijpen in de begroting, en dus ook in het gemeentelijke beleid. De begroting moet immers sluiten.
Hoe groot de beschikbare weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de risico’s die de gemeente loopt. Het gaat om de risico’s die niet goed kwantificeerbaar en niet regulier zijn. In het algemeen gaat het om risico's die de gemeente zelf niet of slechts deels kan beïnvloeden. Voor de overige risico’s worden beheersmaatregelen genomen, voorzieningen getroffen of verzekeringen afgesloten. De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald op basis van een analyse van de risico’s.  
De weerstandscapaciteitsratio drukt de verhouding uit  tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit, en geeft daarmee inzicht in de robuustheid van de begroting.