Stand van zaken beleidsvoornemens

In begroting 2015 is een aantal beleidsvoornemens op het gebied van lokale lasten voor 2015 geformuleerd. Voor deze en enkele andere belangrijke beleidsitems wordt de stand van zaken per ultimo 2015 hieronder geschetst.

Onderzoek regionale samenwerking met andere gemeenten en waterschappen
In 2015 is de samenwerking tussen Rotterdam en de Regionale Belasting Groep verder vormgegeven. Sommige voorstellen uit de eerdere verkenning zijn inmiddels in uitvoering genomen, andere voorstellen hebben het karakter van werkafspraken.

Voortbestaan precariobelasting ondergrondse kabels en leidingen
De Tweede Kamer heeft op 18 november 2015 de motie Veldman (VVD) aangenomen waarin de regering wordt gevraagd zo snel mogelijk een wetsvoorstel bij de Kamer in te dienen, dat de precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven afschaft.
Begin 2015 liet de minister van BZK weten de afschaffing van de precariobelasting mee te willen nemen in de discussie over de uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied. De Tweede Kamer wil echter dat hij snel met een wetsvoorstel tot afschaffing komt zónder financiële compensatie door het Rijk. Immers, de Kamer wil een “een ruime overgangsperiode, zodat de gemeenten die deze belasting heffen de mogelijke inkomstenderving geleidelijk kunnen opvangen”.
Voor 2016 houden gemeenten in ieder geval nog de mogelijkheid om precariobelasting te heffen over kabels en leidingen van nutsbedrijven.

Bedrijven Investeringszones (BI-zones)
Op grond van de Wet op de bedrijveninvesteringszones kunnen ondernemers activiteiten in de openbare ruimte en op het internet ontwikkelen. Deze activiteiten moeten zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. De benodigde inkomsten worden door de gemeente als belasting opgelegd aan de BIZ-stichting uitgekeerd. In 2015 zijn tien nieuwe BIZ-verordeningen vastgesteld.

Uitbreiding werkingssfeer Invorderingswet
Rotterdam heeft gelobbyd om in de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (“Rotterdamwet”) als pilot ook civiele- en bestuursrechtelijke vorderingen van de gemeente door belastingdeurwaarders te mogen laten invorderen. Helaas heeft dit (vanwege landelijke standpunt) tot op heden geen succes opgeleverd, maar dit onderwerp heeft de aandacht en wordt weer ingebracht zodra zich mogelijkheden daartoe voordoen.

Verbeteren dienstverlening

De samenleving heeft zich de laatste jaren ontwikkeld van een e-samenleving, waarin de nadruk lag op technologische mogelijkheden, naar een samenleving waarin informatiestromen van steeds groter belang zijn. Hierbij past een transparante overheid die de digitale mogelijkheden inzet voor betere dienstverlening en gegevensuitwisseling, en een overheid die burgers centraal stelt in de informatiestromen. Hiermee wordt aangesloten op de ambitie uit het regeerakkoord. In de visiebrief ‘de digitale overheid’ van minister Plasterk staat namelijk dat burgers en bedrijven in 2017 in staat moeten zijn zoveel mogelijk van hun zaken met de gemeente digitaal af te handelen.
Eén van de producten van Belastingen welke in aanmerking komt voor het digitaliseren is de aanslag gemeentelijke heffingen. Om dit te realiseren is het project ‘Digitale Deurmat’ opgestart. Dit project draagt bij aan de verbetering van de dienstverlening aan burgers in het belastingdomein door het digitaliseren van het ontvangstproces van aanslagen en het verbeteren van de informatievoorziening
Voor burgers is het vanaf half 2016 mogelijk om de aanslag gemeentelijke heffingen digitaal te ontvangen via de berichtenbox van MijnOverheid. Hierbij is het van belang dat de verzending veilig en betrouwbaar is. Vanuit het bericht in de berichtenbox is een directe koppeling met MijnLoket gerealiseerd zodat de burger eventuele vervolgstappen, zoals het raadplegen van het taxatieverslag of betaling van de aanslag, digitaal via het Rotterdamse loket kan uitvoeren.
Begin 2014 is tevens gestart met de implementatie van een geautomatiseerde koppeling tussen de administraties van Basisregistraties Adressen en Gebouwen en Waardering Onroerende Zaken (BAG en WOZ). De koppeling van de adresgegevens is gerealiseerd en de gemeente is aangesloten op de Landelijke Voorziening Waardering onroerende zaken (LV WOZ). De officiële aansluiting vond plaats op 14 december 2015. De LV WOZ is het centrale loket waar de WOZ-gegevens verkregen kunnen worden van alle gemeenten. Het werken met één landelijke loket is efficiënt voor de grote afnemers van WOZ-gegevens, zoals waterschappen, de Belastingdienst en CBS. Het landelijk loket is ook gemakkelijk voor de nieuwe afnemers van de Basisregistratie WOZ, zoals het notariaat en banken en verzekeraars.
Belastingen is inmiddels gestart met de voorbereiding van de aansluiting op de LV WOZ en de landelijke voorziening Nieuw Handelsregister (NHR). Met de bovenstaande ontwikkelingen wordt de uniformiteit en van de bestaande gegevens bewerkstelligd wat een belangrijke bijdrage levert aan de vermindering van de administratieve lastendruk bij de bewoners en ondernemers. Bovendien geeft dit ook inzicht in actuele gegevens op elk moment.

Horizontaal toezichtregime / Samen Waarderen

In beginsel worden de WOZ-waarden door Belastingen eenzijdig vastgesteld. Echter, daar waar mogelijk, is gekozen voor een waardering in overleg/samenwerking met belanghebbenden. Dit geeft zekerheid met betrekking tot de hoogte van de belastingdruk bij belanghebbenden en zekerheid ten aanzien van de belastingopbrengsten.
Gemeente Rotterdam is in 2010 gestart met het project ‘Samen Waarderen’. Bij ‘Samen Waarderen’ worden de uitgangspunten voor het vaststellen van de WOZ-waarde in overleg met belanghebbende voor meerdere jaren vastgelegd in een overeenkomst. Op basis hiervan worden de WOZ-waarden jaarlijks berekend. De inzet van Belastingen heeft ertoe geleid dat een groot aantal overeenkomsten zijn gesloten en er door belanghebbenden vrijwel geen beroepsprocedures zijn gestart.
In het kader van ‘Samen Waarderen’ is Belastingen in 2013 gestart met de introductie van vooroverleg met meervoudige objecteigenaren zoals woningcorporaties, pensioenfondsen en beleggers. De WOZ waarden worden in overleg berekend en vervolgens door Belastingen vastgesteld. Tijdens de procedure wordt tevens aandacht besteed aan mutaties (samenvoegingen, splitsingen, sloop, renovatie en nieuwbouw) en kenmerken (oppervlaktes, bouwlagen, onderhoud, kwaliteit, etc.). Voorgaande heeft tot gevolg dat er nagenoeg geen bezwaren meer worden ingediend en dat het betrokken deel van de objectenadministratie altijd actueel is.

Het project ‘Samen Waarderen’ is formeel afgerond. De procedures zijn standaard onderdeel geworden van de reguliere werkinstructies en zijn hiermee naar de toekomst toe geborgd. Gezien het succes blijft Belastingen op zoek naar mogelijkheden om het in overleg uitvoeren van waarderingen te verbreden.

Kadernota Lokale Lasten 2014 – 2018

Medio november 2014 is de Kadernota Lokale Lasten 2014 – 2018 door de Raad vastgesteld. Deze kadernota geeft voor deze raadsperiode antwoord op vragen als: welke lokale lasten worden in Rotterdam geheven, op grond waarvan, wie betalen deze lasten, wat zijn de opbrengsten; en welke beleidsuitgangspunten gelden hierbij.
Met deze kadernota heeft de Raad de kaders vastgesteld voor het door het college te voeren lokale lastenbeleid voor de komende jaren. Daarover legt het college periodiek verantwoording af richting raad. De in de kadernota vastgestelde doelstellingen zijn, voor zover betrekking hebbend op 2015, uitgewerkt in de besluitvorming van de begroting en belastingverordeningen.