Beleid

Doelen, context en ontwikkelingen

De gemeente heeft in 2015 gebouwd aan een aantrekkelijke woonstad met een sterke economie, waar inwoners en ondernemers de ruimte hebben om hun ambities waar te maken. De gemeentelijke rol bij gebiedsontwikkelingen wordt meer en meer faciliterend, zoals geformuleerd in het kader Stedelijke Ontwikkeling, Prospectus van de Stad (2013). Daarbij zet de gemeente waar nodig eigen grond en eigen vastgoed in voor maatschappelijk noodzakelijke ontwikkelingen.

De stad profiteerde in 2015 nadrukkelijk van de economische groei en het positieve imago, waardoor nu meer investeerders interesse tonen. Versterking van de balans in de stad, zowel economisch als sociaal, vernieuwing en innovatie door nieuwe en bestaande investerende partijen, stonden hierbij centraal. Zowel aan grote bewegingen, zoals de komst van Cambridge Innovation Centre, als aan kleine initiatieven als zelfbouw, gaf de gemeente ruimte en faciliteiten. Daarnaast begon de gemeente met de voorbereidingen van de Roadmap Next Economy en het Rotterdam Innovation District. De gemeente heeft eigen middelen ingezet als het sociaal maatschappelijke belang groot was. Hierbij ligt de focus op drie programma’s: Binnenstad, Stadshavens Rotterdam en delen van Zuid.

De rol van de overheid is de afgelopen jaren fundamenteel veranderd. Het investerend vermogen komt steeds vaker van private investeerders. Het actief aantrekken van nieuw investerend vermogen en het faciliteren van grote en kleinschalige ontwikkelingen van marktpartijen is daarom een belangrijke prioriteit. De gemeente is doorgegaan met de ontwikkeling van maatschappelijk noodzakelijke ontwikkelingen in Zuid en Stadshavens, die de markt niet, nog niet of beperkt oppakt. Ook een nieuwe verkoop- en transformatiestrategie voor het gemeentelijk vastgoed legt een relatie met ontwikkelopgaven in de gebieden.

Investeringskaarten

De keuzes voor de drie programma’s, de kleinschalige en overige kansrijke ontwikkelingen, zijn zichtbaar in de investeringskaarten. Ook geven ze marktpartijen een transparant beeld van de locaties waar de gemeente investeert, waar er ontwikkelruimte is, of waar transformatie van kantoren aan de orde is. In 2015 is in de transformatiekaart gestart met de integratie van de investeringskaarten met de kantoren transformatieopgaven, in de bidbook-kaart met het bidbook voor werving van nieuwe investerende partijen in de stad. De bidbook-kaart wordt  gebruikt op beurzen voor bijvoorbeeld vastgoed.

Investerend vermogen

Het kader Stedelijke Ontwikkeling beschrijft wat de markt kan doen en welke bijdrage de gemeente kan leveren om het vestigingsklimaat te versterken. Een belangrijke opgave is het investerend vermogen te vergroten van de partijen in de stad. Dat is belangrijk, omdat de gemeente niet meer de financiële armslag heeft om zelf veel te ontwikkelen. In 2015 is ingezet op het uitdragen van de vastgoed investeringskansen in Rotterdam. Met ontwikkelende partijen in Rotterdam wordt samengewerkt binnen het Platform Ontwikkeling Rotterdam (POR). Daarnaast zijn grote nationale en internationale investeerders geïnformeerd over de kansen op de Rotterdamse woon-, winkel- en kantorenmark. Dit is gebeurd met het bidbook, de aanwezigheid op drie beurzen en vijf ‘property tours’. De eerste investeringen worden in 2016 verwacht.

Ruimtelijke ontwikkelingen in de stad

De ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in de programma’s en de gebieden zijn in de begroting verdeeld over de producten Gebiedsontwikkeling en - waar het grondexploitaties betreft - Grondzaken.