Beleid

Doelen

Rotterdam bouwt aan een stad waar Rotterdammers met trots wonen en zich op hun gemak voelen in hun wijk. Het gaat ook om een goed bereikbare stad, waar kinderen voldoende speelruimte hebben en waar veel gezinnen wonen. Een stad waar het steeds groener wordt met schonere lucht en waar mensen graag buiten bewegen. In Rotterdam nemen buurtbewoners het initiatief om samen prettig te kunnen blijven wonen.

Collegetarget

2014/ nulmeting

2015

2016

Eindwaarde / 1-7-2017

Collegetargets

Meer kansrijke gezinnen rondom het centrum

Mijlpaal

 9,6% per 1-1-2015

9,9% per 1-1-2016

10,2% per 1-1-2017

10,4% per 1-7-2017

Realisatie

 9,4% per 1-1-2014
 9,5% per 1-1-2015

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Het college wil dat in een ring van negen wijken rond het centrum het gemiddelde aandeel kansrijke gezinnen stijgt met 10%.
In het afgelopen jaar zijn activiteiten uitgevoerd via de drie pijlers van het programma Kansrijke wijken: de pijlers Wonen, Buiten & Spelen en Onderwijs. Deze activiteiten moeten kansrijke gezinnen aantrekken en behouden. Met de gebiedsorganisaties, wooncorporaties, scholen en andere betrokkenen is hier hard aan gewerkt. De resultaten van deze inzet worden naar verwachting zichtbaar in de meting met als peildatum 1 januari 2016 die op zijn vroegst eind tweede kwartaal beschikbaar zal zijn.
Bij de nulmeting per 1 januari 2014 was het aandeel kansrijke gezinnen 9,4% en bij de meting per 1 januari 2015 was dat 9,5%. Dat is een fractie lager dan de mijlpaal van 9,6%.
De gemeenteraad is in december 2015 geïnformeerd over een aanpassing van de target. Het gaat om een herijking van de nulmeting, die leidt tot opwaartse bijstelling van zowel de nulmeting, als de mijlpalen en de eindwaarde. In de tabel hierboven zijn de genoemde waarden aangepast aan de bijstelling.


Product Duurzaam

Bij het programma Duurzaam gaat het om aansturing, ondersteuning en uitvoering van projecten en activiteiten gericht op (1) een groene, gezonde en toekomstbestendige stad, (2) schone energie tegen lagere kosten en (3) een sterke en innovatieve economie. Het zijn de drie ambities uit het programma Duurzaam 2015-2018, ‘Duurzaam dichter bij de Rotterdammer’. De input van veel Rotterdammers, stakeholders, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en andere partners is in dit programma verwerkt. Concreet werken we aan een betere luchtkwaliteit, vergroening, waterveiligheid en veerkracht (resilience), energiebesparing en –opwekking, toepassing van duurzame energie (in het bijzonder zonne-energie) en een sterkere economie door inzet op clean tech, en op circulaire en een biobased economie.

Context en Ontwikkeling

Aanpak huisjesmelkers
Per 1 januari 2015 is de Woningwet zo aangepast dat een bestuurlijke boete op Woningwetovertredingen mogelijk is. Ook is het instrument beheerovername verbeterd en een vergunning tot woningvorming geïntroduceerd. Rotterdam heeft beleid vastgesteld voor de toepassing van deze instrumenten. Vooral de eerste twee instrumenten – de boete en beheerovername - zijn bedoeld om huisjesmelkers effectiever te kunnen aanpakken.

Hennepaanpak
De aanpak van hennepkwekerijen is repressief en preventief. Diverse middelen zijn in 2015 ingezet. Het gaat om de bestuursrechtelijke ontmanteling op dezelfde dag dat een kwekerij is geconstateerd, het verhalen van kosten op de overtreder en het opleggen van bestuurlijke boetes voor het onttrekken van woonruimte. De bestuurlijke aanpak van hennepteelt draagt bij aan de integrale aanpak van criminaliteit. Dit gebeurt in samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC).

Monumenten
Er is in 2015 ingezet op de Rotterdamse Erfgoedagenda. Ook is er een nieuwe opzet gemaakt voor de aanpak van Cultuurhistorische Verkenningen en is ingezet op borging van cultuurhistorie in bestemmingsplannen.

Kwetsbare wijken, waaronder Nationaal Programma Rotterdam Zuid
In juni 2015 heeft het college het ‘Uitvoeringsprogramma particuliere woningvoorraad 2015-2018 Steigers op Zuid’ vastgesteld. Dit plan beschrijft de aanpak van het achterstallig onderhoud in de particuliere woningvoorraad van drieduizend eigenaren van woningen in Rotterdam-Zuid.

Funderingsproblematiek en achterstallig onderhoud
Per 1 januari 2015 is de gemeentelijke laagrentende leningsfaciliteit voor funderingsherstel afgeschaft. De uitvoering van deze regeling werd te kostbaar vanwege de geldende financieringseisen. Als investering om de Rotterdamse funderingsproblematiek hanteerbaarder te maken, zijn in 2015 twee nieuwe instrumenten ontwikkeld:
- subsidie voor funderingsonderzoek (februari 2015) die als katalysator werkt in de wijkgerichte aanpak van funderingsproblematiek;
- de ‘Beleidsregel Funderingsherstel’ (juli 2015) is vastgesteld. Op basis daarvan kan de gemeente eigenaren aanschrijven die funderingsherstelinitiatieven blokkeren

Verder werkt de gemeente samen met het ministerie van BZK (Wonen), gemeenten en de bankensector aan de oprichting van een landelijk fonds voor funderingsherstel. Dit fonds biedt perspectief aan eigenaren die er niet in slagen financiering te vinden voor het nodige funderingsherstel. Het fonds maakt een bloksgewijze aanpak mogelijk van slechte houten paalfunderingen. Het is de verwachting dat het fonds eind 2016 in werking treedt.

Wonen
Een speerpunt uit het collegeprogramma is het programma Kansrijke Wijken. De bedoeling is dat er in deze wijken streven meer gezinnen gaan wonen.

Daarnaast is in 2015 de nieuwe woonvisie opgesteld. De visie beschrijft de koers van het college en de daarvoor benodigde activiteiten. Rotterdam wil een aantrekkelijke woonstad zijn voor zijn huidige en toekomstige inwoners.

Ook heeft in het kader van de aanpak woonoverlast de voorbereiding plaatsgevonden voor de realisatie van Skaeve Huse.

Tot slot is in 2015 de Kaart van de Stad opgesteld. Op basis van een trendanalyse zijn de belangrijkste ruimtelijke opgaven voor de toekomst op kaart gezet. De Kaart van de Stad is opgesteld na uitgebreide samenspraak met partijen in de stad.

Vergroening
Bij de buitenruimte is overeenkomstig het collegeprogramma ingezet op vergroening van de meest ‘stenige’ wijken, op de uitwerking van een programma voor de rivieroevers en op regionaal groen.

Milieu
Binnen het product Milieu gaat het om verbetering van de leefkwaliteit en gezondheid in de stad. Er zijn drie belangrijke thema’s: lucht, bodem en geluid. De vaststelling in 2015 van de koersnota Lucht was een mijlpaal. Rotterdam zet in op een betere luchtkwaliteit en daarmee een betere gezondheid. Hiervoor is een reeks van maatregelen genomen, waaronder de instelling van een milieuzone.
Een andere belangrijke activiteit is de invoering van het Verbeterprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Dit programma is gericht op het vergroten van de veiligheid in de haven.

Duurzaam
Bij het programma Duurzaam gaat het om aansturing, ondersteuning en uitvoering van projecten en activiteiten gericht op (1) een groene, gezonde en toekomstbestendige stad, (2) schone energie tegen lagere kosten en (3) een sterke en innovatieve economie. Het zijn de drie ambities uit het programma Duurzaam 2015-2018, ‘Duurzaam dichter bij de Rotterdammer’. De input van vele Rotterdammers, stakeholders, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en andere partners is in dit programma verwerkt. Concreet werken we aan een betere luchtkwaliteit, vergroening, waterveiligheid en veerkracht (resilience), energiebesparing en –opwekking, aan de toepassing van duurzame energie (met name Zon) en aan versterking van de economie door inzet op clean tech, circulaire en een biobased economie.