Beleid

Doelen

Rotterdam werkt gebiedsgericht aan de buitenruimte. Burgers hebben meer inspraak gekregen door initiatieven zoals Right to Challenge, Buurt Bestuurt, de Burgerjury en bewonersinitiatieven. In de buitenruimte is de basis op orde. De buitenruimte bestaat uit bruggen, tunnels, kademuren, groen en water, wegen, verlichting, kabels en leidingen en beeldende kunst. Beheer en onderhoud staan op een kwalitatief goed niveau, zowel in technische staat als in beeldkwaliteit. Het schoonniveau en de - al dan niet gescheiden - afvalinzameling zijn op orde.

Context en Ontwikkeling

Een kwalitatief goede buitenruimte is van belang omdat deze de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad positief beïnvloeden. De kwaliteit van de buitenruimte, de onderhoudsbehoefte en de bijbehorende budgetten, zijn in 2015 vastgelegd in de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam 2015-2018, kortweg: de nota Onderhoud Kapitaalgoederen.
De buitenruimte is in 2015 op verschillende manieren verbeterd. Zo is in 2015 in de stad geïnvesteerd in meer groen, onder meer rondom het Centraal Station, de Binnenrotte en de Markthal. Ook zijn er plannen opgesteld om de rivieroever van de Rotte te vergroenen. Tot slot is in 2015 Snel Herstel geïntroduceerd. Hiermee kunnen burgers gevaarlijke en acute situaties in de buitenruimte melden. De gemeente handelt het overgrote deel van deze meldingen binnen 24 uur af. In 2015 is 70% van de Snel Herstel meldingen binnen 24 uur afgehandeld en 78% binnen 48 uur.

Het gemiddelde schoonniveau van de stad is in de periode van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2015 (periode van meting collegetarget over 66 wijken) gemiddeld op het afgesproken niveau gebleven (4,41). Doordat het gemiddelde schoonniveau opgebouwd is uit vijf componenten, is te zien dat vooral het zwerfvuil in enkele gebieden aandacht nodig heeft. Allerlei initiatieven, zoals het zwerfvuiloffensief, hebben tot doel samen met de burger en het bedrijfsleven een schone buitenruimte te creëren. Om het schoonniveau te kunnen behouden is het vak reinigen verder geprofessionaliseerd.
In 2015 voldeed Schone Stad aan de servicenorm: 95% van de meldingen uit het meldingensysteem binnen drie werkdagen af te handelen of in behandeling te zetten (96,64%). Tot slot heeft het Snel Schoonteam in 2015 ruim 1.000 meldingen afgehandeld. Circa 61 % hiervan is binnen 24 uur afgehandeld, en circa 75 % is binnen 48 uur.

Vanuit de beleidsnota Huishoudelijk Afval 2013-2018 is in 2015 hard gewerkt aan de uitbreiding van het aantal inzamelvoorzieningen voor afvalstromen, zoals papier- en glasbakken, en van inzamelvoorzieningen in de laagbouw voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Diverse pilots geven een goed inzicht in de werking van bepaalde interventies. Zo is in 2015 meegewerkt aan het landelijke project ‘Verbeteren afvalscheiding- en inzameling in hoogbouw’, dat de komende jaren verder zijn beslag gaat krijgen. In 2015 zijn de mogelijkheden om een nascheidingsinstallatie te realiseren voor afvalverwerking intensief verkend.

Tot slot is in 2015 de Nota Dierenwelzijn vastgesteld. Hierin is het belang beschreven van het welzijn van alle dieren in Rotterdam.