Beleid

Doelen

Vanaf 1 januari 2015 staan zelfredzaamheid en participatie centraal in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. De visie achter de decentralisaties van zorg en jeugdhulp is dat Rotterdammers zoveel mogelijk mee kunnen doen in onze maatschappij: het draait om wat zij wel kunnen in plaats van niet (meer) kunnen, eventueel ondersteund met hulp van het eigen sociale netwerk.

Context en ontwikkeling

Welzijn
In 2015 hebben we het ‘huis’ van het nieuwe stelsel zorg en welzijn neergezet, onder andere door de vaststellen van het Nieuw Rotterdams Welzijn. Er zijn voor alle 14 gebieden gebiedsopdrachten gemaakt en deze opdrachten zijn via een aanbesteding gegund. Daarnaast zijn subsidies stedelijk welzijn en couleur locale herijkt en zijn de Huizen van de Wijk vrijwel allemaal gerealiseerd.

Tegenprestatie
In 2015 is het aantal wijken waar tegenprestatie wordt uitgevoerd verhoogd van 14 naar 22 wijken. Eind 2015 waren er ca. 6.800 werkzoekenden met een geregistreerde tegenprestatie: vrijwilligerswerk, mantelzorg, het volgen van een taaltraining, het doen van gezondheidsbevorderende activiteiten of eerst werken aan persoonlijke problemen als eerste stap in het doen van een tegenprestatie.

Armoede
In mei 2015 is het Koersdocument Armoede Rotterdam vastgesteld. Het Rotterdams armoedebeleid vertoont met deze koers een trendbreuk met voorgaande jaren, zoals is aangekondigd in het coalitieakkoord.

Taal
Rotterdam is sinds 1 januari 2015, als contactgemeente voor de arbeidsmarktregio, verantwoordelijk voor de regionale inkoop van de volwasseneneducatie. Deze inkoop heeft plaatsgevonden en er zijn voorbereidingen getroffen voor de inkoop 2016.