Beleid

Doelen

De werkwijze van de wijkteams vormt een belangrijke vernieuwing in vergelijking met de werkwijze in het oude stelsel van zorg en welzijn. Vanaf 1 januari 2015 hebben de 42 wijkteams invulling gegeven aan de integrale hulp- en dienstverlening aan Rotterdammers die ondersteuning nodig hebben. Daarbij wordt breed gekeken naar verschillende leefgebieden en waar nodig naar alle betrokken gezinsleden. Uitgangspunt is het zoveel mogelijk benutten van de eigen kracht van Rotterdammers en hun netwerk, zelf als wijkteammedewerker hulp en ondersteuning bieden en het inschakelen van specialistische en/of langdurige hulp als dat nodig is. De wijkteams hebben de nieuwe indicaties voor langdurige Wmo-ondersteuning gegeven en ook waar nodig de specialistische jeugdhulp ingeschakeld.

Context en Ontwikkeling

De inzet van de gemeente en zorgaanbieders was in 2015 vanzelfsprekend sterk gericht op de implementatie van de transitie AWBZ – Wmo en de Jeugdwet. De toegang tot ondersteuning voor Rotterdammers werd ingericht en de zorgcontinuïteit gewaarborgd voor bestaande cliënten. Om passende ondersteuning te bieden aan bestaande en nieuwe cliënten, is veel werk verricht en is ook extra personeel ingezet, met name voor de herindicaties en het wegwerken van werkvoorraden. Het vormgeven aan deze omvangrijke verandering heeft plaatsgevonden in nauwe samenspraak met de gecontracteerde zorgaanbieders en andere relevante stakeholders zoals cliëntorganisaties. De zorgaanbieders zijn in staat zijn geweest over een breed scala aan onderwerpen te adviseren, op belangrijke onderdelen is dan ook overeenstemming bereikt over de gemaakte keuzes. De betrokkenheid van de aanbieders is van belang, zodat steeds snel geacteerd kon worden op signalen en waar nodig zaken konden worden aangepast. Door gedurende het jaar telkens de vinger aan de pols te houden, kon waar nodig worden bijgestuurd met als resultaat dat we eind 2015 redelijk op orde zijn.

Vanaf 1 januari 2015 geldt er een landelijk systeem van trekkingsrechten voor de persoonsgebonden budgetten (pgb). Een budgethouder ontvangt het pgb niet meer op zijn eigen rekening, maar kan de declaraties indienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert het pgb en betaalt de declaraties aan de zorgverlener uit.  De invoering van het trekkingsrecht was een majeure operatie.  Binnen de gemeente Rotterdam is met extra inzet en in nauwe samenwerking met de landelijke organisaties veel gedaan om tot een zorgvuldige overgang te komen en er voor te zorgen dat voor iedereen de (betaling van de) ondersteuning is gecontinueerd. Deze transitie is, afgezien van de financiële afrekening met de SVB, afgerond. Wel is geconstateerd dat het trekkingsrechtensysteem zoals oorspronkelijk was bedacht door het Rijk  te ingewikkeld is en de nodige verbeteringen vraagt. Hierover worden in de zomer van 2016 besluiten genomen. Het bedrag aan lasten van PGB (€ 36,0 miljoen) in de jaarrekening heeft de gemeente op basis van de beschikbare informatie zo goed mogelijk ingeschat. De SVB heeft over de juiste besteding van deze gelden nog geen zekerheid verstrekt.