Beleid

Doelen

Doel van het Rotterdamse cultuurbeleid is de bevordering van het culturele en creatieve klimaat in de gemeente Rotterdam door het ontwikkelen van een samenhangend kunst- en cultuurbeleid, het ondersteunen van culturele organisaties en creatieve ondernemers, alsmede het ruimte geven aan vernieuwing en experimenten.

Hoofddoelstelling voor het Rotterdamse sportbeleid is het stimuleren van Rotterdammers tot sport en bewegen. Waardoor onder andere de gezondheid van Rotterdammers, de onderwijsprestaties van de jeugd en de leefbaarheid in de wijken verbetert. Daarnaast nemen meer Rotterdammers deel aan recreatieve, natuur- en milieu- en culturele activiteiten. Dit draagt bij aan talentontwikkeling van Rotterdammers en het imago en de levendigheid van de stad.

Context en Ontwikkeling

Ons college hanteert de volgende uitgangspunten voor het cultuurbeleid:

  • wij erkennen het belang van kunst en cultuur voor een stad met een evenwichtige bevolkingssamenstelling,
  • wij willen de levendigheid en de aantrekkelijkheid van de stad voor (potentiële) bewoners, bezoekers en bedrijven door middel van onder andere cultuur bevorderen,
  • wij kiezen voor een breed en hoogwaardig cultureel aanbod,
  • we gaan de deelsectoren kunst en cultuur, creatieve industrie, cultuurhistorie, evenementen en vrije tijd beter met elkaar en met de stad verbinden,
  • wij willen nadrukkelijk verbindingen en samenwerking aangaan met andere sectoren buiten de culturele sector zoals zorg, welzijn, sport, onderwijs en de kansrijke economische clusters (haven, cleantech, de medische sector en de voedingsector),
  • wij geven ruim baan aan de creatieve industrie, omdat we deze van belang achten voor een toekomstbestendige en veerkrachtige stad.

Voor het sportbeleid willen we nog meer Rotterdammers, jong en oud, uitdagen om te gaan sporten en bewegen. Daarom werken we samen met onze partners, binnen én buiten het sportnetwerk, aan sport in Rotterdam: sporten en bewegen dragen op allerlei manieren bij aan Rotterdam en de Rotterdammers: Sporten en bewegen is leuk om te doen. Onder andere de jeugd (en hun ouders) wordt er gezonder en fitter van en kunnen hun talenten ontwikkelen. Sport levert ook veel op voor de samenleving: sociale verbanden, talentontwikkeling, betere gezondheid en lagere zorgkosten. (Top)sportevenementen zetten de stad nationaal en internationaal op de kaart, zorgen voor werkgelegenheid, toerisme, stages en nog meer enthousiasme voor de sport.
De aanwezigheid van voldoende en hoogwaardige sport- en spelvoorzieningen en ‘groene’ plekken dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Rotterdam als woonstad.