Beleid

Doelen, context en ontwikkeling

Rotterdam is een moderne, dynamische, internationale stad, met een wereldhaven en een sterke economie. Met de Economische Verkenning Rotterdam houdt de gemeente zicht op feitelijke ontwikkelingen en krijgen deze een vertaling naar beleid en uitvoering. Voor de ontwikkeling van Rotterdam is het cruciaal dat bedrijven, kennisinstellingen en gemeente gericht blijven investeren in verdere transformatie en de arbeidsmarkt en economie verder blijven ontwikkelen. Door onze gemeentelijke middelen als hefboom in te zetten, is het gelukt om partners in de stad te verleiden om in de stad te investeren. De kansrijke economische clusters vormen, in combinatie met de haven als logistiek knooppunt, een sterk economisch netwerk waarbinnen cross-overs tussen bedrijven uit verschillende clusters zijn ontstaan. Door de geboden fysieke ruimte zijn initiatiefnemers uit de markt uitgedaagd om in Rotterdam nieuwe concepten en verdienmodellen te ontwikkelen en toe te passen. Daarmee is Rotterdam gepositioneerd als hét laboratorium van Nederland voor de nieuwe economie.

Innovatieagenda
De Innovatieagenda Rotterdam is opgezet om de toepassing te bevorderen van - vooral - digitale en circulaire innovaties die bijdragen aan een ‘smart city, smart port en smart industry’. Dit is onderdeel van de doelstellingen van de Roadmap Next Economy. In 2015 heeft Rotterdam als onderdeel van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) ingestemd met de opdracht aan The Third Industrial Revolution Consulting Group om te komen tot deze Roadmap Next Economy. De eerste fase de analyse en de Roadmap start formeel in januari 2016 en zal in september gereed zijn. In juli heeft het Cambridge Innovation Center (CIC) zich in Rotterdam gevestigd. Daarmee is er een sterke speler toegevoegd aan het innovatie milieu in de stad. Daarnaast heeft de gemeente zich met het traject Versnelling Economische Transitie (VET) actief ingezet om innovatieve ondernemers, kennis en financiering samen te brengen om genomen initiatieven om te zetten in startende en groeiende bedrijven. Bovendien werkt de gemeente, samen met het Rotterdamse bedrijfsleven en Rotterdam Partners, aan de oprichting van het Platform Investeren in Rotterdam. Dit platform brengt Rotterdamse investeerders en ondernemers samen.

Markten
In 2015 stond het meerjaren perspectief - dat eind 2012 aan de Raad is aangeboden - centraal, aangevuld met de ontwikkelingen op de markt Centrum (Binnenrotte) en de markt Zuid. Dit programma behelst een aantal voorstellen ter verbetering van de Rotterdamse warenmarkten.