Beleid

Doelen

Het college heeft maatregelen genomen om de leefomgeving te verbeteren. Verbetering van de luchtkwaliteit en vergroening van de openbare ruimte hadden daarbij prioriteit. Deze collegeperiode laat het college nieuwe fietspaden en –stallingen aanleggen. Er komen extra oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Het college bouwt verder aan een schoon gemeentelijk wagenpark. In de inrichting en vormgeving van gebouwen en wijken besteedt het college extra aandacht aan optimale bereikbaarheid en lagere milieudruk. Het college richt de openbare ruimte in met oog voor groen en water, en voor vernieuwing van het duurzaam stedelijk en regionaal verkeer- en vervoerbeleid. Ook stimulering van het gebruik van het openbaar vervoer levert een bijdrage aan een gezonde stad.

Collegetarget: Meer duurzaam vervoer
Het college wil dat meer bezoekers van de binnenstad gebruik maken van duurzaam vervoer,  gemeten over de periode van 1 oktober 2014 tot 1 oktober 2017, door:

  • een stijging van het fietsgebruik op telpunten rond de binnenstad van minimaal 10%
  • een stijging van minimaal 2 % van verplaatsingen van en naar de binnenstad met bus, tram en metro;

Fietsgebruik
Het fietsgebruik is tot en met het derde kwartaal 2015 gestegen met 0,8% en tot en met het vierde kwartaal 2015 met 1,1% tov de nulmeting in het derde kwartaal van 2014. De ontwikkeling van het fietsgebruik blijft hiermee achter bij het beoogde mijlpaal van 2% in het derde kwartaal van 2015.

Gebruik openbaar vervoer
Ten opzichte van de nulmeting (Q3 2014) is het gebruik van het openbaar vervoer met 3,6% gestegen tot en met het derde kwartaal 2015 en 4,4% tot en met het vierde kwartaal 2015.  Vooral de metro en de tram worden meer gebruikt bij het reizen naar binnenstad. De voor 2017 beoogde groei is hiermee al bereikt en deze groei zet zich gestaag door.

2014 Q3/
nulmeting

2015 Q3

2015  Q4

Eindwaarde

Collegetarget
Meer Duurzaam Vervoer

Prestatie-indicator
Het fietsgebruik op telpunten rond de binnenstad met minimaal 10% te laten stijgen
(Fietspassages op weekdag per kwartaal op telpunten van en naar de binnenstad)

Realisatie
Weena
Rochussenstr
Erasmusbrug
Willemsbrug
Oostplein
Schiekade
Totaal

Mutatie tov nulmeting

7.090
5.805
9.799
4.899
6.820
8.032
42.445

0,0%

7.546
5.955
10.174
4.866
6.494
7.769
42.804
0,8%

7.716
6.052
10.167
4.852
6.486
7.646
42.918

1,1%

46.690

10%

Prestatie-indicator
De verplaatsingen van en naar de binnenstad met bus, tram en metro met minimaal 2% doen stijgen
(In en uitstappers op weekdag per  kwartaal op haltes in de binnenstad) 

Realisatie
Bus
Tram
Metro
Totaal

Mutatie tov nulmeting

12.545
47.787
130.197
190.530

0,0%

12.775 49.675

135.000

197.451  

3.6%

12.894

50.946

135.137

198.977

4,4%

194.340

2%

Context en Ontwikkeling

Het programma Verkeer en Vervoer is vormgegeven in de context van een beperkte investeringsruimte, toenemende aandacht voor gezondheid en openbare ruimtekwaliteit en nadruk op samenwerking met derden, inclusief het geven van ruimte aan initiatieven. In het verlengde van het werken aan een aantrekkelijke woonstad en sterke economie staat een goede balans tussen de kwaliteit van de bereikbaarheid en de kwaliteit van leven centraal.