Beleid

Doelen

Rotterdam steeg in 2015 van een 100 naar een 102 op de Veiligheidsindex. De Objectieve Veiligheidsindex laat een stijging zien van 100 naar 105. De Subjectieve Veiligheidsindex is ongeveer gelijk gebleven: van een 100 naar 99. In 2015 is een verdere daling van overvallen (-20%) en woninginbraken (-12%) bereikt. Het aantal straatroven bleef stabiel is ten opzichte van 2014.
In Rotterdam als geheel is de veiligheidsbeleving toegenomen (111 tegenover 100 in 2014). Voor de zomer 2016 komt de monitor Veilig Ondernemen met de resultaten over 2015. In 2015 is een Midtermreview van de horecanota aan de raad aangeboden. Eind 2015 is gestart met de eind evaluatie van het horecabeleid. Deze is begin 2016 afgerond.
De resultaten op het gebied van ondermijnende criminaliteit zijn in een infographic te bekijken op www.ris.rotterdam.nl. De uitkomsten van de monitor Rotterdamse Risicogroepen 2015 wordt in maart 2016 aan de gemeenteraad aangeboden.
Op 6 juli 2015 is het programma Stok achter de deur 2015-2018 naar de gemeenteraad gestuurd. Het programma intensiveert de aanpak van jeugdoverlast en  jeugdcriminaliteit aan en scherpt deze aanpak aan. Voorbeelden zijn de verdubbeling van het aantal jeugdhandhavers op jeugdoverlast hotspots.
Incidentmeldingen in het haven- en industriegebied en de inspectieresultaten van de meest risicovolle bedrijven worden gepubliceerd via www.rijnmondveilig.nl. De gemeente organiseert met de Veiligheidsregio en de DCMR informerende bewonersbijeenkomsten over industriële veiligheid in de woongebieden bij het haven- en industriegebied.
De resultaten van brandveiligheidsinspecties en de opvolging van overtredingen staan eveneens op www.rijnmondveilig.nl. De uitvoering van woningchecks brandveiligheid door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is meer risicogericht. Zo voert de veiligheidsregio een substantieel deel van alle woningchecks uit bij thuiswonende senioren.
Vanuit de afdeling Verkeer & Vervoer is er een integraal Meerjarenplan Verkeersveiligheid ontwikkeld. Deze is in februari 2016 definitief vastgesteld. Een onderdeel van het integraal Meerjarenplan Verkeersveiligheid is het 10-puntenplan tegen asociaal verkeersgedrag. Dit is gepresenteerd op 8 oktober 2015. Het 10-puntenplan bestaat uit tien acties, zoals de roadshow in juli en november en de ‘hufterfuik’ op 8 oktober 2015. In september en medio december was er de landelijke campagne ‘Aandacht op de weg’, waarmee 500 jongeren zijn bereikt.

Context en Ontwikkeling

Samen met onze partners, bewoners en ondernemers werken wij de volgende vier jaar aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterken daar waar het nodig is.

Hierop zijn drie collegetargets geformuleerd:
1. Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2018 omhoog gegaan; de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 100.
In het wijkprofiel van 2016 is de score van Rotterdam met 2 punten gestegen (van 100 naar 102). De mijlpaal (Rotterdam >100) is hiermee behaald.

2. De wijken die in 2014 onder het gemiddelde veiligheidsniveau (100) scoren laten in 2018 gemiddeld een verbetering zien.
De 35 wijken die in 2014 onder de 100 scoorden, scoorden gemiddeld 88. In 2016 is het gemiddelde van die 35 wijken 89. De mijlpaal (gemiddelde >88) is hiermee behaald.

3. De 5 laagst scorende wijken op het wijkprofiel van 2014 (Hillesluis, Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Bloemhof en Tussendijken) laten in 2018 een stijging van 5 punten op de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel zien.
Van deze 5 wijken scoren er in 2016 2 hoger dan in 2014 (Hillesluis en Tarwewijk). Van deze 2 wijken is de mijlpaal behaald. Er scoren 3 wijken lager in 2016 dan in 2014 (Afrikaanderwijk, Bloemhof en Tussendijken). Van deze 3 wijken is de mijlpaal niet behaald.

0-meting 2014

Mijlpaal 2016
(gaat over 2015)

Realisatie 2016
(gaat over 2015)

Verschil realisatie tov mijlpaal

Collegetargets

Rotterdam

100

>100

102

+2

35 wijken

88

>88

89

+1

0-meting
2014

Mijlpaal 2016
(gaat over 2015)

Realisatie
2016
(gaat over 2015)

Verschil realisatie tov mijlpaal

Hillesluis

73

75

82

+7

Afrikaanderwijk

80

82

78

-4

Tarwewijk

81

83

84

+1

Bloemhof

82

84

76

-8

Tussendijken

85

87

76

-11

Toelichting
Het wijkprofiel, waarvan de Veiligheidsindex onderdeel is, vormt de bron, zowel voor de keuze van de 5 wijken als voor het bepalen van de scores van de nulmeting. Het wijkprofiel is beschikbaar via www.wijkprofiel.rotterdam.nl.
– over de target veiligheid, veiligheid in de stad en ontwikkelingen die wij in de stad zien rapporteren wij eens per twee jaar (2016–2018) aan de raad de hand van het wijkprofiel,
– op specifieke veiligheidsonderwerpen en programma’s wordt apart gerapporteerd aan de raad,
– P&C cyclus/bestuursrapportages; hierin rapporteren we tussentijds aan de raad over inspanningen en doelbereik target en thema’s uit #Veilig010. Hierin worden ontwikkelingen op objectieve gegevens meegenomen.

Bij de aanpak van wijkveiligheid is het gebiedsgericht werken het uitgangspunt. Het gebied is dan ook leidend. Op grond van het wijkprofiel en andere gegevensbronnen wordt de behoefte van de gebieden vast gesteld en de stedelijk beschikbare capaciteit over de gebieden verdeeld. Per gebied wordt dan op maat bezien hoe die capaciteit het beste kan worden ingezet om de stedelijke doelen te behalen, zoals die neergelegd zijn in het collegewerkprogramma, #Veilig010 en het wijkveiligheidsactieprogramma.