Algemene middelen

Het programma Algemene Middelen geeft inzicht in de wijze waarop wordt gewerkt aan een financieel gezonde gemeente.  Een financieel gezonde gemeente betekent:- een sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief;- goed beheer van deelnemingen en verbonden partijen;- een goede financieringsfunctie;- voldoende weerstandsvermogen om gemeentelijke risico’s af te dekken;- voldoende waarborgen tegen calamiteiten (verzekeringen);- een gunstige lastendruk voor Rotterdamse inwoners en ondernemers.- een op de markt afgestemde mobiliteit van het gemeentelijk personeel om een gezonde in- en doorstroom van personeel te bewerkstelligen. Een nadere uitwerking komt terug in het onderdeel Inzet Middelen (daarbinnen in het onderdeel Financieel Kader) en de  paragrafen Lokale heffingen, Weerstandsvermogen, Verbonden partijen en Financiering en Bedrijfsvoering.