IJsselmonde

Bewonersinitiatieven 2015

Leverancier Naam

Som van Begroting

Som van Realisatie

Onbekend

-4.632

Stichting Boksclub I believe I have a dream

35.625

Stichting Like je Wijk

30.000

Stichting Opzoomer Mee Rotterdam

169.166

393.247

393.247

230.159

Adviezen gebiedscommissies 2015

Onderwerp advies

Advies *

Terugkoppeling

Vervoerplan 2015

ongevraagd

niet gehonoreerd 

Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

gevraagd

niet gehonoreerd 

Startdocument WMO

gekwalificeerd

geen 

Maatregelen vuurwerk

gevraagd

gehonoreerd

Ontwerpbestemmingsplan Sportcampus Rotterdam

gekwalificeerd

gehonoreerd

Ontwerpbegroting 2015

ongevraagd

geen 

IP Blackspot Kreekhuizenlaan - Grote Kreek - Reyerd

gevraagd

niet gehonoreerd 

Uitvoeringsplannen clusters en Directie Veiligheid 2015-2018

gevraagd

gehonoreerd

Nieuw Rotterdams Welzijn

consultatie 

deels gehonoreerd

PvE Sportcampus

gevraagd

deels gehonoreerd

Startnotitie bestemmingsplan Kreekhuizen

gevraagd

deels gehonoreerd

Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015-2018

gevraagd

geen 

Koersnota Luchtkwaliteit

gevraagd

geen 

Horecagebiedsplan

gevraagd

gehonoreerd

Nieuw Actieplan Woonoverlast 2015-2019

gekwalificeerd

deels gehonoreerd

Stedelijk kader doorontwikkeling Rotterdamse Dienstverlening

gevraagd

geen 

Fietsplan

gevraagd

deels gehonoreerd

Vervoersplannen 2016

gevraagd

niet gehonoreerd 

Communicatie en participatie bij grootschalig groenonderhoud

ongevraagd

geen 

Programma Duurzaam 2015 -2018

consultatie 

geen 

Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2015-2018

gevraagd

geen 

Inrichtingsplan Sprotcampus fase 1 Zuid

gevraagd

geen 

Ontwerp bestemmingsplan Kreekhuizen

gevraagd

geen 

Fietsplan Rotterdam 2015-2018

gevraagd

geen 

Herziening alcoholverbodsgebieden IJsselmonde

gevraagd

geen 

Inzet cultuurscout IJsselmonde 2015

gevraagd

gehonoreerd

Nota van Uitgangspunten Pascalkwartier fase 2

gevraagd

deels gehonoreerd

Mobiliteit (en proces) Sportcampus/Feyenoordstadion

ongevraagd

deels gehonoreerd

Plan voor Beverwaard

gevraagd

deels gehonoreerd

Parkeerplan 2015-2018

gevraagd

geen 

Realisatie honorering en uitvoering knelpunten en wensen 2015

onderwerp

knelpunten begroting 2015

realisatie 2015

Children’s zone-aanpak Kantelbuurten

. Gelet op de opvoedings-, onderwijs en taalproblematiek  wil de gebiedscie. ook in dit gebied de Children’s Zone-aanpak starten

Zie bij achter de voordeur aanpak

Achter de voordeur aanpak Kantelbuurten

De huidige inzet van Bureau Frontlijn in de vier kantelbuurten (Focusgebied Homerusbuurt met hierin de kantelbuurt Thomas à Kempisbuurt, Focusgebied Hordijkerveld met hierin de kantelbuurt Huniadijk e.o.Groot IJsselmonde Zuid; Focusgebied Tuinenhoven met hierin de kantelbuurt Tuinenbuurt Groot IJsselmonde Noord; Focusgebied Goedenraadbuurt met hierin de kantelbuurt Neercannebuurt Beverwaard).)onverkort continueren. Gelet op de opvoedings-, onderwijs en taalproblematiek  wil de gebiedscie. ook in dit gebied de Children’s Zone-aanpak starten.Knelpunt: inzet vier sudententeams Frontlijn in wijken IJsselmonde (€ 365.000)

Vanaf 2015 heeft Kantelbuurten Aanpak van Bureau Frontlijn zich op verzoek gericht op de drie kantelbuurten, te weten: Beverwaard (Neercannegebied, Twickelbuurt), Middengebied Zuid (de Dijken) en Lombardijen (Thomas a Kempis, Moliereweg).
Bureau Frontlijn IJsselmonde heeft zich met de intensieve en outreachende aanpak van 24 coaches ingezet op armoedebestrijding in de kantelbuurten.
Met een vernieuwende informatie gestuurde methode zijn bewoners met problemen vroegtijdig gesignaleerd . De teams van Bureau Frontlijn maken onderdeel uit van het wijknetwerk en opereren dus in een meer preventief kader dan de wijkteams.
Alle partijen zijn tevreden over de uitvoering incl wijkteams en Gebied en geven aan dat er een hiaat ontstaat in de laagdrempelige enkelvoudige hulp, ook voor de kinderen en jongeren, als de studententeams verdwijnen.
De financiering voor het project Kantelbuurten / Informatie gestuurd maatschappelijk ontwikkelen van Bureau Frontlijn is voor 2016 geregeld. 
 Naast de standaard werkzaamheden heeft Bureau Frontlijn twee keer een ‘boodschappentraject’ aangeboden aan cursisten.
Een keer per twee weken heeft een studentenkoppel de Petra Kerk in Lombardijen ondersteund tijdens de ‘formulieren middag’.
Tot slot is er in september 2015 een pilot met een leerwerkgemeenschap gestart waarbij Bureau Frontlijn en de Hogeschool  Rotterdam de intensieve samenwerking hebben gezocht . Zo worden er onder andere op locatie in IJsselmonde lessen verzorgd ipv op school. waardoor een beter beeld ontstaat van hetgeen zich in de praktijk afspeelt. De leerwerkgemeenschap is een pilot en afhankelijk van de resultatenwil de Hogeschool Rotterdam vanaf september 2016 tientallen leerwerkgemeenschappen uitzetten in Rotterdam en omgeving.

Strategieen Ijsselmonde Werk en activering, ondersteuning en zorg (zelfredzaamheid) Deelpunt Werk en activering

Werk, dagbesteding en ondersteuning bij persoonlijke problematiek dragen in belangrijke mate bij aan economische en/of sociale zelfredzaamheid van bewoners. Het is van belang dat er voldoende werk, mogelijkheden tot maatschappelijke participatie en ondersteuning beschikbaar zijn voor de bewoners van IJsselmonde.

Naast de inzet in 4 kantelbuurten/focusgebieden, is in 2015 uitgebreid naar inzet uitkeringsgerechtigden in heel Groot IJsselmonde Noord en heel Groot IJsselmonde Zuid. Het ging in 2015 om 861 bewoners waarvan 355 (41%) zijn toegeleid naar vrijwilligerswerk, het leveren van mantelzorgondersteuning of het volgen van een vorm van taalonderwijs. Redenen dat de overige clienten (nog) niet zijn geactiveerd, zijn oa dat ze een ontheffing hebben, of dat ze alleen nog het intake gesprek gehad hebben en de toeleiding nog volgt. De activeringscoaches nemen actief deel aan overlegvormen die gebaseerd zijn op de sluitende aanpak in de wijken. Er is een overleg met activeringscoaches, W&I, gebiedsmanager en gebiedsaccounthouder om de aansluiting in het gebied mbt de vraag om vrijwilligers/ mensen die geactiveerd worden af te stemmen. Het gaat hierbij om werkzoekenden die tot de doelgroep Tegenprestatie behoren en dus een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, meestal langer dan 5 jaar in de uitkering, en werkzoekenden die niet gereintegreerd kunnen worden binnen een periode van 2 jaar (anders maken ze deel uit van de doelgroep van W&I waaraan geen tegenprestatie wordt opgelegd). En ook om de werkzoekenden die tot de doelgroep W&I worden gerekend (matching, werkloont, prematching). De doelgroep van W&I betreft vrijwilligers die kwalitatief sterker zijn en daardoor graag door het wijknetwerk ingezet worden als bijvoorbeeld coordinerende vrijwilligers. Tot op heden blijft het lastig deze doelgroep van W&I te bereiken. Gestart is met regelmatig overleg tussen de gebiedsadviseurs welzijn en de Taskforce Tegenprestatie. Met de welzijnsaanbieders, gebiedsadviseurs, en de Taskforce is gekeken naar hoe het best invulling kan worden gegeven aan de opdracht Tegenprestatie 2016/2017, rekening houdend met de uitbreiding van de inzet van de Taskforce naar Lombardijen.

Strategieen Ijsselmonde Werk en activering, ondersteuning en zorg (zelfredzaamheid) Deelpunt Taal

Werk, dagbesteding en ondersteuning bij persoonlijke problematiek dragen in belangrijke mate bij aan economische en/of sociale zelfredzaamheid van bewoners. Het is van belang dat er voldoende werk, mogelijkheden tot maatschappelijke participatie en ondersteuning beschikbaar zijn voor de bewoners van IJsselmonde.

Alleen Lombardijen scoort op het subjectieve deel van Taal onder het gemiddelde. De overige wijken scoren op objectief en subjectief boven het gemiddelde. Bij inzoemen op buurt Hordijkerveld blijkt hier ook de subjectieve score onder het gemiddelde. Bij het verstrekken van welzijnsopdrachten is per wijk bekeken welke activiteiten m.b.t. Taal kunnen worden ondersteund. In de welzijnsopdracht PIT010 2015 zit dus geen expliciete uitvraag voor taaltrajecten. In het kader van de brede, integrale welzijnsopdracht vinden diverse informele taalactiviteiten plaats die door vrijwilligers gegeven worden en tegemoet komen aan de basisbehoeften voor een deel van de cliënten. Het gaat vaak om cursussen (financien, maatschappijleer, opvoeding) waar taal een belangrijk aspect van is.
Taalactiviteiten:
- 22 vrijwilligers zijn actief, binnen en buiten de Campus010,
-Taalles voor een groep vrouwen in wijkgebouw de Focus door een taalvrijwilliger
-Wekelijks (taal)les in de nieuwe Campus in wijkgebouw de Dijk en locatie Kreileroord door vrijwilligers waar ruim 75 bewoners aan deelnemen.
-Het Kernteam Taal heeft een Taalnetwerkbijeenkomst georganiseerd, en de stavaza van de taalactiviteiten wordt bijgehouden.
Stichting IJsselwijs (Vraagwijzer) is geinformeerd over het aanbod van de Stichting Lezen & Schrijven en er wordt nu extra aandacht gegeven om het gebruik van het aanbod van deze Stichting te benutten. Op 24 november heeft er een stedelijke Taalcongres plaatsgevonden waarin is ingegaan op de relatie tussen taal en gezondheid, de rol van Taal bij schuldenproblematiek en bij integratie.

Strategieen Ijsselmonde Werk en activering, ondersteuning en zorg (zelfredzaamheid) Deelpunt VSV

Werk, dagbesteding en ondersteuning bij persoonlijke problematiek dragen in belangrijke mate bij aan economische en/of sociale zelfredzaamheid van bewoners. Het is van belang dat er voldoende werk, mogelijkheden tot maatschappelijke participatie en ondersteuning beschikbaar zijn voor de bewoners van IJsselmonde.

Procesafspraken worden gecontineerd en uitgebreid in 2016.
Leerplicht heeft peventieve inzet gepleegd op VSV voor de leeftijdsgroep 12-18 jaar. Actie is ondernomen op verzuimmeldingen en op LMC Palmentuin en het Olympia College zijn spreekuren gehouden. Ouders van leerlingen in het basisonderwijs zijn voor gesprekken uitgenodigd bij het CJG in IJsselmonde. Op aanvraag van scholen zijn acties m.b.t. te-laat-komen uitgevoerd door Leerplicht. Op de Mr van Eijck is in het afgelopen schooljaar extra inzet gepleegd op te-laat-komen. Het grootste deel van de jongeren van 12-18 jaar dat heeft verzuimd, gaat weer terug naar school. Het komend schooljaar wordt naast extra inzet op de Mr van Eijck ook extra inzet op te-laat-komen gepleegd op de Kubus.
Het jongerenwerk heeft met name inzet gepleegd op oud-VSV (leeftijd 18-23 jaar) .  De VSV-opdracht van het Jongerenloket aan het jongerenwerk betrof met name inzet op:
- jongeren die n.a.v. een brief van het Jongerenloket contact konden opnemen met het jongerenwerk, waarna  een begeleidingstraject is gestart. Dit heeft geresulteerd in een aantal werktrajecten plus nazorg. Verder wordt  gemonitord op daadwerkelijke schoolgang.
- looplijsten oud-VSV. Alle adressen zijn bezocht en een deel van de kongeren is weer bij een onderwijsinstelling ingeschreven en een deel heeft een betaalde baan en/of krijgt ondersteuning. Meestal gaat er tijd overheen voordat resultaat geboekt wordt.
Aan de aanvankelijke deelopdrachten voor het jongerenwerk, nl. het Zomeroffensief (nieuw VSV) en de 4-weken zoekperiode, is door het Jongerenloket zelf verder uitvoering gegeven.

Strategieen Ijsselmonde Werk en activering, ondersteuning en zorg (zelfredzaamheid) Deelpunt Onderwijs

Zwakke scholen in GIJN en Beverwaard. 

Er zijn procesafspraken gemaakt en die lopen door in 2016. In Beverwaard zijn geen zwakke scholen meer. In 2015 kende IJsselmonde 3 zwakke scholen: Mr. Baars, Van Heuven Goedhart, Van Brienenoord. De schoolcontactpersonen hebben met deze scholen gesprekken gevoerd om te komen tot een verbeteraanpak. Het was de bedoeling dat zowel Mr. Baars als de Van Heuven Goedhart per eind 2015 niet meer als zwak gekwalificeerd zouden worden. Deze doelstelling is helaas niet gehaald. De afspraak met de Inspectie is dat het onderwijs per juni 2016 weer op orde zal zijn. De Van Brienenoordschool was vanaf maart 2015 als zwak gekwalificeerd en is op basis daarvan met steun van de Inspectie een verbetertraject ingegaan, waarbij vanuit Leren Loont financiële ondersteuning is geboden. De planning is dat de Van Brienenoord per 1 juli 2016 niet meer als zwak te boek staat. Dit loopt nu op schema. In het kader van Leren Loont, zijn er voor schooljaar 2015-2016 verplichtende arrangementen voor de risicoscholen ingevoerd, zodat hierop beter gestuurd kan worden.

Strategieen IJsselmonde Deelpunt Wijkaccommodaties en welzijnsvoorzieningen

Voor WOCL Lombardijen geldt dat er vraagtekens zijn bij de beschikbaarheid van voldoende middelen betreffende het welzijnswerk dat benodigd is om de
participatie van bewoners te begeleiden. Deze accommodatie biedt specifieke faciliteiten die nergens anders in de wijk Lombardijen worden geboden.

De ontwikkeling en realisatie van de 4 Huizen van de Wijk was onderdeel van de aanbesteding in het kader van het Nieuw Rotterdams Welzijn. Voor Wijkgebouw de Focus, De Dijk en WOCL Lombardijen is er sprake van voortzetting en doorontwikkeling. Voor Groot IJsselmonde Noord is door de aanbieder voor 2016 (de combinatie PIT010/ContourdeTwern/IJsselwijs) gekozen voor het voormalige Dienstencentrum aan de Grote Hagen. Sociaal beheer en Zelfbeheer zijn aandachtspunten die verder uitgewerkt worden in het concept werkplan welzijn welke 1 maart 2016 in concept klaar moet zijn. Van april 2015 tot september 2015 heeft een aanvullende opdracht 'Beheer WOCL' gelopen om het gezamenlijk gebruik van een wijkgebouw door jongeren als volwassenen te begeleiden en hier lering uit te trekken. De resultaten van deze inzet worden in de jaarverantwoording van PIT010  opgenomen en zijn medio maart/april 2016 bekend. In het najaar van 2015 is met de locale welzijnsaanbiders die vallen onder de beleidsregel Couleur Locale gesproken over de voortgang 2015, de samenwerking met PIT010 en het wijknetwerk, en de ontwikkelingen in 2016. Onder de Couleur Locale vallen organisaties als stichting MetZuid, stichting Kerk & Buurtwerk, de Lets Ruilwinkel, House of Hope, SAMEN010, de wijkbus en SWI. In 2016 zullen deze organisaties opnieuw bezocht worden om hun inzet te herijken.

Veiligheid, jongerenoverlast

Noodaak van inzet gekwalificeerde jongerenwerkers; Het  toekennen van jongerenwerkers uit de Stedelijke Poule Jongerenwerk (STJ) aan gebieden kan voor IJsselmonde uiterst ongunstig uitpakken wanneer de vereiste basisinfrastructuur aan jongerenwerkers niet geleverd kan worden. In het kader van de bezuinigingen is inmiddels besloten dat het aantal Jeugd Hotspots in Rotterdam wordt verminderd van 15 naar 10. Deze beperking heeft voor het gebied IJsselmonde tot gevolg dat het aantal Jeugd Hotsspots in dit gebied met ingang van 1 september 2014 wordt gehalveerd (van 2 naar 1). Deze ontwikkeling past op geen enkele wijze bij het groeiende aantal jeugdgroepen in dit gebied (inmiddels 5 waarvan er 4 de kwalificatie ‘crimineel’ hebben gekregen).

De vraag om extra inzet van het reguliere jongerenwerk in IJsselmonde is gehonoreerd, er is 4fte jongerenwerk extra vanuit welzijn ingezet. Tijdens de aanpak van (jeugd)overlast is door Cluster MO nauw samengewerkt met de directie Veiligheid, de preventieve en repressieve aanpak volgen elkaar op en incidenteel lopen die tezamen in een aanpak.
Algemene trends die wij zien:
- er is steeds minder sprake van groepsvorming, het zijn meer ZZP-ers die in wisselende samenstelling optreden
- jongeren die op jongere leeftijd negatief gedrag vertonen
- meiden die weinig in het straatbeeld te zien zijn, maar de politie ziet een toename bij meiden voor wat betreft betrokkenheid bij criminaliteit
- instap delicten worden zwaarder
In 2016 is hier aandacht voor door: onderzoek van de Beke aanpak en methodiek, inzet kinderwerk inclusief vroegsignalering en interveniering, de specifieke opdracht aan het jongerenwerk om meiden in beeld te brengen en activiteiten voor ze te organiseren, en een integrale aanpak ter voorkoming en vermindering van het aantal delicten.
Om de procesafspraak in 2016 te continueren is in het werkplan welzijn opgenomen: 9,6 fte jongerenwerk (inclusief 1 fte tiener- en 1 fte kinderwerk)

Basis op orde: inzet op schoon, heel , toezicht

reguliere inzet van de clusters ten minste op het huidige niveau handhaven, met name schoon, heel, toezicht.

Alsnog honoreren binnen bestaande financiële kaders

Economische ontwikkeling: bedrijvigheid en voorzieningenniveau Centrumhart en wijkwinkelcentra

Knelpunt: aanpakken van de blackspot Groeninx van Zoelenlaan bij winkelcentrum Keizerswaard/Centrumhart

Strikt genomen is deze locatie geen black spot. Enkele jaren geleden zijn 'sobere' verkeersmaatregelen genomen. Er bestaat nog wel de wens om de locatie verder te analyseren, met name om ook de subjectieve klachten aan te pakken.

Economische ontwikkeling: bedrijvigheid en voorzieningenniveau Centrumhart en wijkwinkelcentra 

Knelpunt: Aandacht voor verkeersstromen en parkeerproblematiek rond Spinozaweg.

Aanhouden op ontwikkelagenda

Mobiliteit

Verkeersveiligheid, doorstroming en parkeerareaal met name rond wedstrijden/evenementen in stadion zijn prioriteit. Aanpakl via Infrastructurele maatregelen, gerichte handhaving en monitoren. Mogelijke uitkomst een compleet andere kijk op het verkeer- en vervoerfenomeen op Zuid, met grote financiële consequenties.

Aanhouden op ontwikkelagenda

Woningvoorraad en bewoning

De waardering van bewoners over het onderhoud aan hun (huur)woning is relatief laag. Gebidscie. wil de tevredenheid van de bewoners over hun woning verbeteren. Dat betekent niet alleen investeren in de woningen, maar ook nadrukkelijk inzetten op de aanpak van woonoverlast. Knelpunt: Onverkort handhaven aanpak woonoverlast vergt aanvullende middelen.

Alsnog honoreren binnen bestaande financiële kaders

Economische ontwikkeling: bedrijvigheid en voorzieningenniveau Centrumhart en wijkwinkelcentra

Ondernemers en ondernemersverenigingen voldoende ondersteunen in het kader van ‘veilig ondernemen’.

Alsnog honoreren binnen bestaande financiële kaders

Gebiedsverslag

Ga hier naar gebiedsverslag IJsselmonde