Rozenburg

Bewonersinitiatieven 2015

Leverancier Naam

Som van Begroting

Som van Realisatie

Historische Vereniging "Oud Rozenburg"

14.215

Onbekend

-15.449

Stichting Opzoomer Mee Rotterdam

92.078

116.927

116.927

90.844

Adviezen gebiedscommissies 2015

Onderwerp advies

Advies *

Terugkoppeling

Advies Mobiliteitsagenda

gevraagd

gehonoreerd

Advies Dienstverlening

gevraagd

gehonoreerd

Advies Europaweg

gekwalificeerd

gehonoreerd

Advies College retraite

ongevraagd

deels gehonoreerd

Advies Programma Duurzaam

gevraagd

deels gehonoreerd

Advies Vervoersplannen

gevraagd

deels gehonoreerd

Advies Nieuw Rotterdams Welzijn

gevraagd

gehonoreerd

Advies Blankenburgverbinding

gevraagd

deels gehonoreerd

Voorlopig IP MFC

gekwalificeerd

gehonoreerd

Meerjarenplan Verkeersveiligheid

gevraagd

geen

Beleidsregels bewonersinitiatieven

gevraagd

deels gehonoreerd

Advies Cultuurscout

gevraagd

gehonoreerd

Advies BIR gelden kwaliteitsprogramma BBV

gevraagd

geen

Fietsplan 2015-2018

gevraagd

deels gehonoreerd

Advies op het concept woonvisie

ongevraagd

deels gehonoreerd

Advies Bestemmingsplan Scheurkade

gevraagd

geen

Straatnaamgeving drie onderdelen BBV

gevraagd

deels gehonoreerd

Verplaatsing markt

gevraagd

gehonoreerd

Budget voor GC's

gevraagd

gehonoreerd

Alcoholverbod gebieden

gevraagd

gehonoreerd

Nieuw Rotterdams Jeugdbeleid

gevraagd

gehonoreerd

Tariefsverhoging veerdienst Rozenburg-Maassluis

gevraagd

deels gehonoreerd

Theemswegtracé Havenspoorlijn

ongevraagd

gehonoreerd

Horecagebiedsplan

gekwalificeerd

gehonoreerd

Uitvoeringsplannen clusters

ongevraagd

deels gehonoreerd

Realisatie honorering en uitvoering knelpunten en wensen 2015

onderwerp

knelpunten begroting 2015

realisatie 2015

Compensatiegelden Blankenburgtunnel

Deze moeten voldoende hoog zijn om de negatieve effecten van de inpassing volledig te kunnen compenseren.

In september 2015 is de regionale bestuurlijke overeenkomst getekend over bovenwettelijke inpassingsmaatregelen. De minister heeft €25 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan €8,1 voor de zuidoever. De dekking voor de zuidoever bestaat uit €5,1 miljoen rijksgeld, €2 miljoen BRG-gelden en €940.000 gemeentelijk geld, waarvan € 750.000 uit het IFR. Voor het restant bedrag wordt nog dekking gezocht. De gebiedscommissie Rozenburg is niet akkoord met de inzet van BIR-geld.

Rozenburg wil geen krimpregio worden!

Het toewijzingsbeleid van woningen moet maatwerk zijn en op de bovenstaande doelstelling zijn afgestemd

Dit knelpunt wordt meegenomen in de Kleine Kernenaanpak. Mogelijkheden worden onderzocht.

Rozenburg wil geen krimpregio worden!

Het aantal inwoners van Rozenburg en hun inkomen moet op peil blijven. Hiervoor moet worden geïnvesteerd in:
Gebiedsmarketing

Het gebied maakt  een voorstel voor besteding van het promotiebudget al dan niet in samenhang met de kleine kernenaanpak

Rozenburg wil geen krimpregio worden!

Een woningvoorraad die is afgestemd op de samenstelling van de bevolking door aanpassing en bouwen van woningen voor ouderen en het beschikbaar houden van woningen voor gezinnen.

De woningmarktsituatie wordt meegenomen in de analyse van de Kleine Kernenaanpak in relatie tot demografische ontwikkelingen. De resultaten worden gebruikt voor een voorstel inzake herstructurering en vernieuwing van de woningvoorraad. 

Gebiedsverslag

Ga hier naar gebiedsverslag Rozenburg