Prins Alexander

Bewonersinitiatieven 2015

Leverancier Naam

Som van Begroting

Som van Realisatie

Buurt- en Speeltuin Vereniging Kralingseveer

1.260

Onbekend

127.640

Stichting Abela

7.865

Stichting Huttendorp Kralingseveer 

18.149

Stichting Open Arms

33.138

Stichting Opzoomer Mee Rotterdam

108.844

598.011

598.011

296.896

Adviezen gebiedscommissies 2015

Onderwerp advies

Advies *

Terugkoppeling

HorecagebiedsplanPrins Alexander

gevraagd

geen

Actieplan Woonoverlast

gevraagd

deels gehonoreerd

Uitvoeringsplannen van de clusters

gevraagd

deels gehonoreerd

Nota Luchtkwaliteit

gevraagd

geen

Nieuw Rotterdams Welzijn

gevraagd

deels gehonoreerd

Rotterdamse mobiliteitsagenda

gevraagd

geen

Aangepaste versie Beleidsregel Bewonersinitiatieven en nadere regels

gevraagd

deels gehonoreerd

(Het ontbreken van) de bediening van de RET-bus van de wijk Kralingen

ongevraagd

geen

Punten voor het Fietsplan

gevraagd

geen

Advies op bezwaar Binnehof Bob Jitsang

gevraagd

n.v.t.

Stedelijk kader voor de doorontwikkeling van de Rotterdamse dienstverlening

gevraagd

geen

A13/A16/BAG

gevraagd

deels gehonoreerd

Locatieprofielen oeverpark en strand Nesselande

gevraagd

deels gehonoreerd

Huizen van de wijk

gevraagd

deels gehonoreerd

Programma Duurzaam 2015-2018

gevraagd

deels gehonoreerd

Sanering overschrijding geluidsnormen gebied Prins Alexander

ongevraagd

deels gehonoreerd

Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2015-2018

gevraagd

deels gehonoreerd

Gebruik openbaar veld OMHC

ongevraagd

geen

Verkeersveiligheid rondom scholen

ongevraagd

geen

Concept Fietsplan 2015-2018

gevraagd

geen

Jaarplan cultuurscout 2015

gevraagd

geen

LCC Romeijnshof

gevraagd

deels gehonoreerd

Woonvisie Rotterdam

gevraagd

deels gehonoreerd

Realisatie honorering en uitvoering knelpunten en wensen 2015

onderwerp

knelpunten begroting 2015

realisatie 2015

Invoeren tegenprestatie (voorheen Maatschappelijke Inspanning)

Voor de vier genoemde wijken geldt, net als in veel andere Rotterdamse wijken, dat als gekeken wordt naar de scores op meedoen in het wijkprofiel er niets aan de hand is. Wanneer ingezoomd wordt op specifieke buurten ontstaat een heel ander beeld, met relatieve concentraties van mensen met een uitkering, die voor een deel ook in een kwetsbare woningvoorraad wonen. Deze buurten mogen niet vergeten worden om te voorkomen dat ze in een negatieve spiraal terecht komen. Vooral in Oosterflank en, in mindere mate in Zevenkamp, zijn ook de scores op bv. VSV, behoefte aan ondersteuning bij taal, mensen met schulddienstverlening en mensen met gezondheidsbelemmeringen relatief hoog.Op dit moment is er geen capaciteit activeringsconsulent beschikbaar voor Prins Alexander. Welzijnsorganisatie Buurtwerk heeft een lopende opdracht om 300 mensen met een uitkering te activeren Een knelpunt daarbij is dat het niet mogelijk is om WWB-ers rechtstreeks toe te leiden naar Buurtwerk.

Vanaf 1 januari 2015 is de taskforce Tegenprestatie actief in Oosterflank en Zevenkamp. In samenwerking met Buurtwerk worden mensen begeleid naar een tegenprestatie.

Ontwikkeling busstation incl fietsparkeren

Financieel momenteel niet haalbaar, disussie tussen gemeente en stadsregio. Indien project grootser wordt aangepakt kan over meerdere financieringsbronnen worden beschikt. Overleg tussen wethouder en bestuurder stadsregio. Mogelijk dan bijdrage uit IFR

Vanuit het rijksprogramma Beter Benutten wordt subsidie ter beschikking gesteld voor de aanpak Ovknooppunt Alexander. Knelpunten zijn er nog op het gebied van inpassing fietsenstalling en busstation.

Gebiedsverslag

Ga hier naar gebiedsverslag Prins Alexander