Pernis

Bewonersinitiatieven 2015

Leverancier Naam

Som van Begroting

Som van Realisatie

Onbekend

-250

Stichting Interwijk Pernis

16.616

Stichting Opzoomer Mee Rotterdam

47.300

72.608

72.608

63.666

Adviezen gebiedscommissies 2015

Onderwerp advies

Advies *

Terugkoppeling

Uitvoeringsplan cluster Directie Veiligheid 2015-2018

gevraagd

gehonoreerd

Uitvoeringsplan cluster Stadsbeheer 2015-2018

gevraagd

gehonoreerd

Uitvoeringsplan cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 2015-2018

gevraagd

gehonoreerd

Uitvoeringsplan cluster Stadsontwikkeling 2015-2018

gevraagd

gehonoreerd

Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015-2018

gevraagd

deels gehonoreerd

Nieuw Actieplan Woonoverlast 2015-2019

gekwalificeerd

gehonoreerd

Doorontwikkeling Rotterdamse Dienstverlening

ongevraagd

deels gehonoreerd

Aanpassing Beleidsregel bewonersinitiatieven

gevraagd

niet gehonoreerd

Horecagebiedsplan 2015-2016

gevraagd

gehonoreerd

Bestemmingreserves Pernis

ongevraagd

gehonoreerd

Nieuw Rotterdams Welzijn

consultatie

deels gehonoreerd

Gebiedsverslag

gevraagd

deels gehonoreerd

Stedelijk kader doorontwikkeling Rotterdamse Dienstverlening

gevraagd

deels gehonoreerd

12 Maandsrapportage Stadsbeheer Pernis

ongevraagd

gehonoreerd

Programma Duurzaam 2015-2018

consultatie

geen

Vervoerplannen OV 2016

gevraagd

gehonoreerd

Algemene volmacht Juridische Diensten

gevraagd

gehonoreerd

Kaderbrief 2015

ongevraagd

deels gehonoreerd

Veiligheidscontour Waal-Eemhaven

ongevraagd

gehonoreerd

Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2015-2018

gevraagd

niet gehonoreerd

Vlonderterrassen

gevraagd

n.v.t.

Herziening alcoholverbodgebieden

gevraagd

gehonoreerd

Fietsplan 2015-2018

consultatie

gehonoreerd

Vervolg op marktverkening buitenbad

consultatie

gehonoreerd

Concept Woonvisie Rotterdam 2030

consultatie

gehonoreerd

Voorstel onderbesteding budget gebiedscommissies

gevraagd

gehonoreerd

Veiligheidscontour Eemhaven-Distriprak Albrandswaard

gevraagd

geen

Horecanota 2017

gevraagd

geen

Concept Parkeerplan 2015-2018

consultatie

geen

Veiligheidscontour Eemhaven-Distripark Albrandswaard

ongevraagd

deels gehonoreerd

Realisatie honorering en uitvoering knelpunten en wensen 2015

onderwerp

knelpunten begroting 2015

realisatie 2015

Uitbreiden Bouwweg

Onderzoeken mogelijkheden om de Bouwweg om te bouwen tot extra ontsluitingsweg. Kosten voor onderzoek zijn gedekt, maar niet voor de aanpassingen

Ontwerp en raming kosten zijn gereed. Er wordt gezocht naar dekking van het totale pakket van maatregelen. Afhankelijk van financiering vindt er een gefaseerde realisatie plaats in 2016 en 2017. 

Arie den Arendplein

Plan van aanpak om scenarios te ontwikkelen voor het plein. Terugdringen leegstand en plein geschikt maken voor activiteiten en  evenementen. Verplaatsen winkels en stimuleren ander gebruik

Er is een plan van aanpak gemaakt dat aan de gebeidscommissie is gepresenteerd. Uitwerking vindt in 2016 plaats.  

Beter benutten Maasoever en park

Ontwikkelen fiets en wandelroutes om gebied aantrekkelijker te maken.Stimuleert tevens bewoners om meer te bewegen. Daarnaast wens voor horecagelegenheid aan het water. 

Er wordt in 2016  een plan van aanpak,voorstel en een raming gemaakt voor het Pernisse Waterfront. Voor het Pernisse Park moet de planvoming nog starten in overelg met andere clusters. 

Gebiedsverslag

Ga hier naar het gebiedsverslag Pernis