Overschie

Bewonersinitiatieven 2015

Leverancier Naam

Som van Begroting

Som van Realisatie

Onbekend

-4.051

Stichting Laurens

19.000

Stichting Opzoomer Mee Rotterdam

92.593

Vereniging Bewonersorganisatie Overschie

18.600

147.877

147.877

126.142

Adviezen gebiedscommissies 2015

Onderwerp advies

Advies *

Terugkoppeling

Voorlopig inrichtingsplan Biezenrijk-Oost en Meander

gevraagd

gehonoreerd

Definitieve toewijzing gebiedsdirecteur

gevraagd

gehonoreerd

Voorlopig inrichtingsplan Westerdijkpark fase 2 en 3

gevraagd

gehonoreerd

Skaeve Huse Overschie

gevraagd

deels gehonoreerd

LCC Musica

gevraagd

gehonoreerd

Vuurwerkvrije zones 2015-2016

gevraagd

gehonoreerd

Straatnaamgeving omgeving Van der Waalslaan

gevraagd

gehonoreerd

Woonvisie Rotterdam 2030

gevraagd

in behandeling

Uitwerking bestemmingsplan HSL-Biezenrijk-Oost

gevraagd

gehonoreerd

Herziening aanwijzingsbesluit alcoholverbod

gevraagd

gehonoreerd

Ontwerpbestemmingsplan Natuurcompensatie A4DS

gevraagd

gehonoreerd

Concept-Fietsplan Rotterdam 2015-2018

gevraagd

deels gehonoreerd

Meerjarenplan Verkeersveiligheid Rotterdam

gevraagd

deels gehonoreerd

Uitwerking bestemmingsplan HSL V.d. Waalslaan Zuid

gevraagd

gehonoreerd

Dalton Talent Campus

ongevraagd

in behandeling

Ontwerpbestemmingsplan Franciscus

gevraagd

gehonoreerd

Locatieprofiel Sidelingepark

gevraagd

deels gehonoreerd

Evaluatie vlonderterrassen 2014 en aanbevelingen 2015

gevraagd

gehonoreerd

Voorlopig inrichtingsplan Westerdijkpark fase 1

gevraagd

gehonoreerd

Inpassing A13-A16

gevraagd

deels gehonoreerd

Ontwerpbestemmingsplan woningen Oude Bovendijk

gevraagd

in behandeling

Programma Duurzaam

gevraagd

gehonoreerd

Vervoerplan RET 2016

gevraagd

niet gehonoreerd

Straatnaamgeving Bertus Brouwerhof

gevraagd

gehonoreerd

Concept-Fietsplan Rotterdam

gevraagd

deels gehonoreerd

Stedelijk kader dienstverlening

gevraagd

deels gehonoreerd

Concept-Horecagebiedsplan Overschie 2015-2016

gevraagd

gehonoreerd

Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015-2018

gevraagd

geen 

Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW)

gevraagd

gehonoreerd

Actieplan Woonoverlast

gevraagd

gehonoreerd

Koersnota luchtkwaliteit

gevraagd

deels gehonoreerd

Beleidsregel bewonersinitiatieven

gevraagd

gehonoreerd

Concept-evenementenkalender 2015

gevraagd

gehonoreerd

Openbaar groen Welschen VII

ongevraagd

gehonoreerd

Besluit inzake bromfiets op rijbaan Kleinpolderplein

ongevraagd

in behandeling

Realisatie honorering en uitvoering knelpunten en wensen 2015

onderwerp

knelpunten begroting 2015

realisatie 2015

A13

Het stadsbestuur wordt gevraagd om:
- het elimineren van de fysieke barrière van de A13 in Overschie op te nemen in de stedelijke beleidsdoelstellingen voor de komende jaren;
- er bij de Minister met kracht voor te pleiten dat deze zelfde doelstelling opgenomen wordt in de beleidsplannen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;
- innovatieve oplossingen, zoals die voort zullen vloeien uit het aanstaande onderzoek van de TU Delft, te betrekken bij de beleidsafwegingen en investeringsbeslissingen van de gemeente en het Rijk.

In september 2014 is over dit knelpunt de volgende procesafspraak gemaakt:
“Het college deelt de zorg maar constateert dat het hier nog geen concreet besluit over kan nemen; de gevraagde aanpak is nog afhankelijk van besluitvorming over en aanleg van de rijksweg A13/A16 en nader onderzoek zoals de TU-Delft dit gaat uitvoeren. De eventuele uitvoering zal dan ook pas op de langere termijn, na de aanleg van A13/16, gaan spelen. Het onderwerp heeft de aandacht en wordt op de ontwikkelagenda geplaatst.”
In de Koersnota Luchtkwaliteit is een pilotproject opgenomen voor een proefopstelling met een fijnstoffilter bij de A13, dat in samenwerking met de TU Delft en de DCMR voorbereid en uitgevoerd wordt. Het projectplan is in 2015 opgesteld, de realisatie van de pilot vindt in de eerste helft van 2016 plaats. De proefopstelling van de fijnstoffilter wordt gedurende een periode van 8 weken direct boven het geluidsscherm van de A13 geplaatst ter hoogte van de Kedichemstraat. Middels deze proefopstelling kan geconcludeerd worden of de toegepaste innovatieve techniek in staat is om in een niet afgesloten ruimte de concentraties fijnstof omlaag te brengen en daarmee de volksgezondheid te verbeteren. Bij gebleken werkzaamheid van de filter kan de afstand van de pilot uitgebreid worden.

OV park Zestienhoven en Sint Franciscus Gasthuis

Het stadsbestuur wordt gevraagd om bij de vervoersautoriteit met kracht te pleiten voor concrete verbeteringen in het openbaarvervoeraanbod in Overschie, met name een busverbinding tussen de kern van Overschie via Park 16Hoven en station Melanchtonweg naar Sint Franciscus Gasthuis;

In september 2014 is over dit knelpunt de volgende procesafspraak gemaakt: “Het college gaat de stadsregio vragen hier een studie naar te doen.”
Deze procesafspraak is eind 2014 opgenomen in het vastgestelde Uitvoeringsplan Stadsontwikkeling Overschie 2015-2018.
In haar advies over het Vervoerplan 2016 heeft de gebiedscommissie een voorkeur aangegeven voor een doortrekking van buslijn 35 naar Park 16Hoven en eventueel naar de Oost-Sidelinge en de Van Noortwijckstraat, waarbij het Sint Franciscus Gasthuis (SFG) dan met één overstap te bereiken zou zijn vanuit Overschie. Het College heeft dit voorstel opgenomen in de Rotterdamse reactie op het Vervoerplan 2016. In reactie hierop heeft de Metropoolregio aangegeven dat het verwachte aantal reizigers op dit moment te laag is om deze doortrekking mogelijk te maken. Een nadere verkenning heeft tot de conclusie geleid dat de vervoersvraag van en naar Park 16Hoven te beperkt is om er een reguliere OV-verbinding op te exploiteren, dit mede gelet op de relatieve nabijheid van metrostation Melanchthonweg. Op dit moment vinden gesprekken plaats met de RET op basis van de cijfers over huidige OV-gebruikers op de relatie Overschie - SFG en cijfers over het aantal inwoners van Overschie dat gebruik maakt van de polikliniek van SFG. Als uit deze cijfers blijkt dat een Maatwerk OV-verbinding op deze relatie levensvatbaar is, mogelijk in combinatie met bediening van Park 16Hoven, kan de implementatie van een dergelijke voorziening worden overwogen. Of de gemeente dergelijke Maatwerk OV-voorzieningen wil initiëren en deels uit eigen middelen wil bekostigen, is een bestuurlijke beslissing die genomen zal worden in het kader van de gemeentelijke OV-visie die in 2016 wordt opgesteld.

OV verbindingen

Het stadsbestuur wordt gevraagd om opdracht te verstrekken tot uitvoering van een haalbaarheidsstudie naar een hoogwaardige OV-verbinding tussen Schiedam en Prins Alexander.

In september 2014 is over dit knelpunt de volgende procesafspraak gemaakt: “Het college gaat de stadsregio vragen hier een studie naar te doen.”Deze procesafspraak is eind 2014 opgenomen in het vastgestelde Uitvoeringsplan Stadsontwikkeling Overschie 2015-2018. Medio 2015 heeft het College schriftelijk verzocht aan de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) om deze studie te verrichten. In reactie hierop heeft de MRDH in oktober 2015, na het beschikbaar komen van het verkeersstromenonderzoek, opdracht verstrekt aan de RET voor het uitvoeren van een studie naar de optimalisatie van het busnet rondom Rotterdam The Hague Airport. Daarbij zal ook een gedeelte van de verbinding tussen Schiedam en Prins Alexander aan bod komen De resultaten van de studie komen in de loop van 2016 beschikbaar.

Aanpak leegstand vastgoed

Het stadsbestuur wordt gevraagd om opdracht te verstrekken voor een actieve aanpak tot hergebruik van de meest overlastgevende leegstaande vastgoedobjecten in Overschie (hetzij verhuur, hetzij verkoop, hetzij functieverandering), en de hiervoor benodigde middelen beschikbaar te stellen.

In september 2014 is over dit knelpunt de volgende procesafspraak gemaakt: “Het college zal in samenwerking met de gebiedscommissie een kernteam starten om een plan van aanpak op te stellen. Eventuele financiële knelpunten zullen hieruit moeten blijken.”
Deze procesafspraak is eind 2014 opgenomen in het vastgestelde Uitvoeringsplan Stadsontwikkeling Overschie 2015-2018. In 2014 is het Kernteam Vastgoed Overschie opgestart. In 2015 heeft Stadsontwikkeling-Vastgoed een nieuwe verkoopstrategie ontwikkeld met als doel versnelling te brengen in het verkooptraject van de zgn. niet-kernportefeuille. Hierbij is in overleg met de gebieden bepaald welke panden zonder meer verkocht kunnen worden, welke panden privaatrechtelijke voorwaarden meekrijgen (bijv. aangaande hun cultuurhistorische waarde) en welke panden een andere functie kunnen of moeten krijgen (transformatie). De aanpak en de resultaten van een eerste scan van de verkoopportefeuille wordt begin 2016 gedeeld met de gebieden. Vervolgens wordt in 2016 stapsgewijs verdere invulling gegeven aan het verkooptraject. Intussen blijft de inspanning van Vastgoed ook gericht op het verhuren van panden die tot de niet-kernportefeuille behoren, zo nodig in de vorm van leegstandsbeheer.

Verbetering winkelgebieden

Het stadsbestuur wordt gevraagd om een bedrag van € 50.000 (verdeeld over een periode van 3 jaar) beschikbaar te stellen voor professionele ondersteuning en begeleiding van ondernemers aan de Abtsweg bij het plegen van hun investeringen om het winkelgebied Abtsweg te transformeren naar horeca-, zorg- en dienstverleningsfuncties.

In september 2014 is over dit knelpunt de volgende procesafspraak gemaakt: “Het college brengt in beeld welke winkelgebieden op korte termijn een aanpak nodig hebben en welke stedelijke maatregelen ontwikkeld kunnen worden. In samenwerking met ondernemers en eigenaren worden voor de in aanmerking komende winkelgebieden plannen gemaakt. De plannen zetten in op het versterken van toekomstbestendige gebieden, en het transformeren van winkelgebieden zonder dit perspectief. Duidelijk moet zijn dat de markt trekker is van projecten en de overheid waar wenselijk en mogelijk faciliteert. Voor de Abtsweg ligt er al een plan, maar aangezien de inzet voor de verschillende winkelgebieden nog moet worden bepaald, geldt een procesafspraak.”Deze procesafspraak is eind 2014 opgenomen in het vastgestelde Uitvoeringsplan Stadsontwikkeling Overschie 2015-2018. Medio 2015 heeft een project-start-up plaatsgevonden waarin een eerste stap is gezet richting een integrale aanpak van de Abtsweg. Vervolgens zijn het gebied, de Directie Veiligheid en de clusters SO, SB en MO gezamenlijk een koers gaan uitzetten om te werken aan het verbeteren van de veiligheid, het verstevigen van de ondernemersvereniging en de betrokkenheid c.q. actie van de pandeigenaren. Ondertussen is de onderspoeling van de panden aangepakt, is het terrassenplan grotendeels uitgevoerd, is de veiligheidsaanpak op jeugdoverlast afgerond en is een KVO-traject (Keurmerk Veilig Ondernemen) gestart. Voor de drie subwinkelcentra Abtsweg, Hoornwijk en Burg. Baumannlaan-noord wordt in het nieuwe gebiedsbestemmingsplan 'Overschie' de bestemming verruimd, zodat transformatie naar een andere invulling dan winkels mogelijk wordt zonder planologische procedure. N.a.v. de voorstellen in de herziening van het gebiedsbestemmingsplan worden in 2016 ook voor Hoornwijk gesprekken opgestart met de pandeigenaren.

Alternatief plan Dalton Talent Campus 

Het stadsbestuur wordt gevraagd om nog in 2014 een concreet alternatief plan op te stellen en het vervolgens ten uitvoer te brengen, met het bestaande vastgoed als uitgangspunt, tevens omvattend het thans leegstaande maatschappelijk vastgoed en de aanpak verbetering binnenklimaat op scholen.

In september 2014 is over dit knelpunt de volgende procesafspraak gemaakt: “Nu de nieuwbouw van Dalton Campus niet haalbaar is gebleken, moet er opnieuw gekeken worden of het huidige niveau van de voorzieningen nog voldoet aan de (standaard)norm die hier voor staat. Binnenkort wordt een plan opgesteld om dit alsnog te realiseren binnen de budgettaire kaders.”Deze procesafspraak is eind 2014 opgenomen in het vastgestelde Uitvoeringsplan Stadsontwikkeling Overschie 2015-2018. Het oorspronkelijke Dalton Talent Campus-concept is vanwege gebleken onhaalbaarheid verlaten. Wel zal de bestaande school aan de Abtsweg worden opgeknapt, echter, de termijn waarbinnen dit zal gebeuren is nog niet bekend. Het loslaten van het DTC-concept betekent dat over de toekomst van het zwembad en het wijktheater per object afzonderlijke stedelijke beslissingen genomen zullen worden. Aangezien de gebiedscommissie dit ongewenst vindt en van oordeel is dat besluiten over afzonderlijke voorzieningen steeds in onderlinge samenhang en vanuit het perspectief van de wijk genomen moeten worden, heeft zij in juni 2015 in haar advies over het alternatieve plan voor de Dalton Talent Campus aan het college gevraagd om een samenhangende visie te ontwikkelen ten aanzien van het totaal van de voorzieningen in Overschie. Begin 2016 zal het college de adviesbrief beantwoorden. Doordat het gewenste voorzieningenniveau in de wijk rechtstreeks samenhangt met tal van andere ontwikkelingen in de wijk, zal het college voorstellen om voor deze visievorming geen separaat proces te starten, maar dit onderdeel te laten zijn van de herijking van het gebiedsplan Overschie en de opstelling van het Wijkactieplan die momenteel gaande zijn. Daarbij zal gezamenlijk het begrip 'voorzieningenniveau' helder gedefinieerd en afgebakend worden, en zullen afspraken vastgelegd worden om in 2016 in samenspraak te gaan bepalen welke voorzieningen het gebied Overschie nodig heeft, zodat dat na vaststelling het samenhangende kader wordt voor de beslissingen die het stadsbestuur in deze collegeperiode moet nemen over afzonderlijke voorzieningen in Overschie.

Groepsaanpak 

Voortzetten bestaand project groepsaanpak jongeren Abtswoudseweg

De groepsaanpak is, in overeenstemming met alle werkgroepleden en op basis van een rapportage, op 3 november 2015 in de Driehoek afgesloten als overlastgevende groep. De situatie ter plaatse wordt gemonitord en opgeschaald indien nodig.

Gebiedsverslag

Ga hier naar gebiedsverslag Overschie