Noord

Bewonersinitiatieven 2015

Leverancier Naam

Som van Begroting

Som van Realisatie

Bes, E.J

11.209

C.C.W.J. Buckens

24.900

City Art Corporation Stichting

12.200

Johannes Ode

8.335

Onbekend

-40.183

Stichting Noorderzon

19.098

Stichting Opzoomer Mee Rotterdam 

298.133

Stichting Speel! in je stad 

15.129

344.313

344.313

348.821

Adviezen gebiedscommissies 2015

Onderwerp advies

Advies *

Terugkoppeling

Evenementenkalender 2015

gevraagd

niet gehonoreerd

Aanpassing beleidsregel bewonersinitiatieven

gevraagd

deels gehonoreerd

Uitvoeringsplannen clusters en Directie Veiligheid 2015-2018

gevraagd

deels gehonoreerd

Nieuw Actieplan Woonoverlast 2015-2019

gekwalificeerd

deels gehonoreerd

Nieuw Rotterdams Welzijn

consultatie

niet gehonoreerd

Horecagebiedsplan Noord 2015-2016

gevraagd

gehonoreerd

Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015-2018

gevraagd

gehonoreerd

Omgevingsvergunning Emplacement Rotterdam CS/Geluidsscherm Stationsingel

ongevraagd

gehonoreerd

Stedelijk kader doorontwikkeling Rotterdamse Dienstverlening

gevraagd

deels gehonoreerd

Vaststelling bestemmingsplan Provenierswijk-Bentincklaan

gevraagd

deels gehonoreerd

Vraagwijzers

consultatie

niet gehonoreerd

Ontwerpbestemmingsplan Blijdorpsepolder

gevraagd

gehonoreerd

Programma Duurzaam 2015-2018

consultatie

deels gehonoreerd

Vastgesteld aanwijzingsbesluit (brom)fietsen

gehonoreerd

Locatieprofielen Vroesenpark, Roel Langerakpark en Noordpein

gevraagd

niet gehonoreerd

Vlonderterrassen

gevraagd

deels gehonoreerd

Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2015-2018

gevraagd

deels gehonoreerd

Ontwerpbestemmingsplan Liskwartier

gevraagd

deels gehonoreerd

Herziening alcoholverbodsgebied Vroesenpark/Noordzijde CS

gevraagd

gehonoreerd

Parkeertijden Blijdorp Noord en Bergpolder

gevraagd

nog geen besluit

Fietsplan

gevraagd

deels gehonoreerd

Jaarplan cultuurscout

gevraagd

gehonoreerd

Evaluatie Vrije Volk Festival Vroesenpark

ongevraagd

deels gehonoreerd

Evenementenagenda 2016

ongevraagd

deels gehonoreerd

Right to Challenge ontwerp herinrichting Schepenstraat

ongevraagd

gehonoreerd

Advies locatieprofiel Noordplein

gevraagd

nog geen besluit

Realisatie honorering en uitvoering knelpunten en wensen 2015

onderwerp

knelpunten begroting 2015

realisatie 2015

Achter-de-voordeur-aanpak 

In dit gebied wonen in het algemeen krachtige, zelfstandige bewoners. Maar er is toch ook sprake van minder zelfredzaamheid en sociale problematiek zoals werkloosheid, armoede en gebrekkige taalbeheersing. Dat concentreert zich in een aantal straten in Bergpolder en Liskwartier. Het Wijkteam van cluster Maatschappelijke Ontwikkeling  zal met partners een integrale huis-aan-huis aanpak ontwikkelen die zich richt op de problemen achter de voordeur. Natuurlijk moeten bewoners ook gewoon via vraagwijzer een beroep kunnen doen op ondersteuning en zorg.

In 2015 is de straatgewijze aanpak omgebouwd naar een individuele aanpak op basis van signalen. Daarbij werken de corporatie en het wijkteam samen. In 2016 wordt dit netwerk versterkt met de welzijnsorganisatie Noorderbreedte.

Middelen voor kunst, cultuur en evenementen 

Het Oude Noorden heeft erg geprofiteerd van de inspanningen die zijn gedaan op het gebied van kunst, cultuur en evenementen. Evenementen zoals de Rotterdamse Oogstmarkt en het Blue Grass festival op het Pijnackerplein trekken veel bezoekers van binnen en buiten de wijk. Het is cruciaal het programma voort te zetten en niet te bezuinigen op de € 300.000. 

De financiële middelen voor cultuur en evenementen waren ook in 2015 beschikbaar. Het programma is gerealiseerd zoals was afgesproken. Voor 2016 is de organisatie gewijzigd en kan Noord net als de andere gebieden gebruikmaken van de regeling Kunst en Cultuur in de gebieden.

Bergweg

Het tramspoor en het riool moeten vervangen worden. Het is wenselijk dat de Bergweg dan tegelijkertijd opnieuw wordt ingericht van gevel tot gevel. Hiervoor zijn extra gelden noodzakelijk. Dan zijn er dan mogelijkheden om veilige fietspaden aan te leggen, het onderhoud van de panden te stimuleren, ondernemers en winkeliers te activeren en een betere verbinding te leggen tussen Eudokiaplein en Noorderboulevard

Er is in 2015 begonnen aan een integraal inrichtingsplan voor de Bergweg. Het plan heeft een financieel tekort waarover met de begrotingsbehandeling voor 2017 een besluit wordt voorbereid. Mocht dit niet lukken dan zal de RET in 2016 afzonderlijk starten met het onderhoud aan de railinfrastructuur voor de tram.

Aanpak buitenruimte Agniesebuurt 

De buitenruimte in de Agniesebuurt laat sterk te wensen over. De noodzakelijke rioleringswerken bieden gelegenheid om tegelijkertijd de stenige straten te verlevendigen door ze van gevel tot gevel te vernieuwen en ook te vergroenen. Daar is extra budget voor nodig.

Voor het ZOHO en de Agniesebuurt is in 2015 begonnen aan een integraal buitenruimte plan. Daarin is ook de zogenaamde “wateropgave” (klimaat bestendig maken) meegenomen. De Vijverhofstraat wordt het eerste inrichtingsplan dat wordt voorbereid en zal worden uitgevoerd.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in Noord laat zeer te wensen over. Vooral de Schieweg/kade en Statenweg overschrijden alle toelaatbare normen. Als gebiedscommissie vragen we het College, bij de evaluatie van de luchtkwaliteit eind 2014, absolute aandacht en prioriteit aan deze gebieden te besteden.

De gemeente heeft in 2015 gekozen voor de instelling van een milieuzone. Voor eigenaren van “vervuilende auto’s”  is een sloopregeling gerealiseerd. Borden aan de grenzen van de zone waarschuwen de automobilisten.

Dansschool

De Dansschool (tegenover het Klooster) staat al langere tijd in vervallen toestand. Het complex is deels gemeentelijk en deels particulier eigendom. De afgelopen jaren is er regelmatig sprake geweest van gevaarlijke situaties vanwege loslatende stukken. Verdere verloedering doet sterk afbreuk aan de naaste omgeving. Het Klooster en het Johan Idaplein zijn de afgelopen jaren opgeknapt. Een aanpak, in de vorm van renovatie of sloop en nieuwbouw is noodzakelijk en kan niet langer wachten.

Gebrek aan overeenstemming met de stichting Hammerstraat 15 die de Dansschool gedeeltelijk in eigendom heeft, heeft geleid tot vertraging. In het laatste kwartaal is die overeenstemming wel bereikt. Ten behoeve van de verkoop worden door de gemeente een funderings-, asbest-, bodem en zwamonderzoek gedaan. 

Ontwikkeling Hofbogen 

De afgelopen jaren is het niet gelukt de Hofbogen te ontwikkelen. Met het Station Hofplein is inmiddels wel een begin gemaakt. Al jaren is er een impasse; corporaties mogen niet meer investeren en voor verkoop zijn geen gegadigden. Deze impasse moet worden doorbroken:
• Wijkpartijen moeten kunnen deelnemen in de ontwikkeling en exploitatie van de bogen en de omgeving;
• Het dak biedt mogelijkheden voor het creëren van een aantrekkelijke groene route: een belangrijke publiekstrekker;
• De toekomst van dit rijksmonument moet door middel van restauratie zeker gesteld worden. Anders verpaupert het en verwordt het van icoon tot een litteken in de wijken.

Door een contract tussen alle betrokken partners (Prorail, Hofbogen bv en gemeente) is de aanvankelijke impasse doorbroken. Hofbogen BV heeft de met EFRO-middelen gesubsidieerde renovatie/restauratie van het Bergwegstation en de bogen tussen Teilingerstraat en Bergweg afgerond. De aanpak van het dak (verwijderen spoorinfrastructuur en lekvrij maken) is door Prorail uitgesteld vanwege een mislukte aanbesteding. 

herinrichting Koningsveldeplein

Het Koningsveldeplein in het Liskwartier is de enige buitenruimte van formaat in het Liskwartier. Het kan juist een mooi, groen plein worden waar bewoners elkaar ontmoeten, kinderen en jongeren kunnen spelen en sporten. Het is nu stenig en inmiddels weer verzakt. De bestemming van het schoolgebouw aan het plein is nog onduidelijk. Sloop is wenselijk om echt een groot, groen plein te maken

Het is niet gelukt om het schoolgebouw aan een geïnteresseerde marktpartij voor herontwikkeling te verkopen. Daarom wordt de school voor een meerjarige periode verhuurd aan de SKAR. Er verandert de komende periode niets aan de stedebouwkundige situatie. Het plein kan daarmee gewoon onderhouden gaan worden.

Noordplein

Het Noordplein moet aantrekkelijker worden als verblijfsgebied, om een terrasje te pakken, een evenement te bezoeken of als start- of eindpunt voor het winkelen.

Met betrokkenen is overeenstemming over een aantal relatief eenvoudige aanpassingen van het Noordplein. Een klein deel daarvan kan nog in 2015 uitgevoerd worden, de rest van de uitvoering loopt door in 2016.

Woonsituatie van ouderen

Ouderen wonen het beste in een woning op de begane grond of een woning met lift. In Blijdorp is dit lang niet altijd het geval. Een nadere beschouwing van de problematiek rondom passende huisvesting van ouderen in een particuliere woningvoorraad is urgent. Deze inspanning is vooralsnog niet gedekt; wel heeft cluster Stadsontwikkeling hierin een start gemaakt. Als gebiedscommissie gaan we de discussie en het denken over dit knelpunt zelf opstarten.

De mogelijkheden van de gemeente zijn zeer beperkt. Er is geen collectieve aanpak om woningen aan te passen. In individuele gevallen doen ouderen een beroep op de reguliere voorzieningen. Na een start in de Provenierswijk worden er in 2016 ook in Blijdorp activiteiten gepland rond het thema eenzaamheid.

Gebiedsverslag

Ga hier naar gebiedsverslag Noord