Kralingen-Crooswijk

Bewonersinitiatieven 2015

Leverancier Naam

Som van Begroting

Som van Realisatie

Bewonersplatform DWL

-3.240

Brusik, J.

5.875

Onbekend

-662

Stichting Buurtwerk Kralingen-Crooswijk

41.942

Stichting Opzoomer Mee Rotterdam

259.113

Stichting Seniorenraad Kralingen-Crooswijk

9.063

Stichting Wijkorgaan Crooswijk

-2.790

Wilsterman Consultancy

9.560

346.382

346.382

318.861

Adviezen gebiedscommissies 2015

Onderwerp advies

Advies *

Terugkoppeling

Evenementenkalender 2015

ongevraagd

gehonoreerd

Beleidsregel en nadere regels bewonersinitiatieven

gevraagd

gehonoreerd

Uitvoeringsplannen clusters en Directie Veiligheid 2015-2018

ongevraagd

6x procesafspraak, 1x gehon.

Actieplan Woonoverlast 2015-2019

gevraagd

gehonoreerd

Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019

gevraagd

gehonoreerd

Koersnota Luchtkwaliteit

consultatie 

gehonoreerd

Omgevingsvergunning tramkeerlus en woningen Burg. Oudlaan

ongevraagd

geen reactie

Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015-2018

gevraagd

reactie

Stedelijk kader doorontwikkeling Rotterdamse Dienstverlening

gevraagd

geen reactie

Fietsplan 2015-2018 "Fietsen heeft voorrang"

gevraagd

wel reactie

Openbaar Vervoerplannen 2016

consultatie+gevraagd

wel reactie

Vraagwijzers

ongevraagd

wel reactie

Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2015-2018

gevraagd

gehonoreerd

Nieuwbouwlocatie Melanchthon Assendelftplein

ongevraagd

gehonoreerd

Nieuwbouwlocatie Melanchthon Vredenoordplein

ongevraagd

reactie

Locatieprofiel Kralingse Bos en Plas

gevraagd

gehonoreerd

Horecagebiedsplan Kralingen-Crooswijk 2015-2016

gevraagd

geactualiseerd

Terrasvlonders continuering in 2015

gevraagd

gehonoreerd

Jaarplan Cultuurscout Kralingen-Crooswijk

consultatie+gevraagd

wel reactie

Herziening aanwijzingsbesluit gebieden verboden alcoholgebruik 2013

gevraagd

gehonoreerd

Gymzaal t.b.v. Lekker Fit Adamshofstraat

gevraagd

geen reactie

Startnotitie bestemmingsplan Kralingse Zoom

gevraagd

geen reactie

Concept woonvisie Rotterdam

consultatie 

geen reactie

Verkeersbesluit Milieuzone Rotterdam

gevraagd

geen reactie

Vuurwerkvrije gebieden

gevraagd

geen reactie

Hondenbeleid evaluatie

consultatie 

geen reactie

IP Frederiksplein

consultatie+gevraagd

geen reactie

IP Goudse Rijweg/Vlietlaan

consultatie+gevraagd

geen reactie

Bestemmingsplan Paradijshof, Nieuw Crooswijk

gevraagd

geen reactie

IP Jaffa, blok K

consultatie+gevraagd

geen reactie

Toevoeging horecagebiedsplan uitbreiding aanvraag exploitatievergunning voor SBV Excelsior

gevraagd

geen reactie

IP Leonidas

consultatie+gevraagd

geen reactie

Convenant Huisvesting Bijzondere Doelgroepen

consultatie 

geactualiseerd

Programma Wijkveiligheid

consultatie 

geen reactie

Langer Thuis

consultatie 

geen reactie

Leren Loont

consultatie 

geen reactie

Cultuur in de wijk

consultatie 

geen reactie

Sporttarieven

consultatie 

geen reactie

Beleidskader 2015-2022

consultatie 

geen reactie

Concept parkeerplan 2015-2018

consultatie 

geen reactie

Realisatie honorering en uitvoering knelpunten en wensen 2015

onderwerp

knelpunten begroting 2015

realisatie 2015

Behoud WSP Goudseplein als activerings – en ontmoetingsplek voor senioren.

Het WSP Goudseplein is een verzameling van zorg- en welzijnsinstellingen. Een punt in Crooswijk/Rubroek waar zeer veel bewoners komen en gaan. Momenteel zijn de volgende partijen aanwezig: Vraagwijzer, Individuele Voorzieningen, Sociaal Raadslieden, Steunpunt, Vrijwilligerswinkel, Zichtbare Schakels, Twinkeltje, Dock, MEE, zijn er ouderenactiviteiten, zijn er administratiecafés, is er een wijkauto, en doen ongeveer 60 mensen via Tegenprestatie vrijwilligerswerk. Het pand en de aangeboden activiteiten vormen een belangrijke spil in de wijk. Aanwezige partners werken samen en betrekken ook naastgelegen scholen.
De achterliggende vraag is behoud van/voldoende subsidies voor betrokken zorg- en welzijnspartijen zodat aanbod gehandhaafd wordt.

Dit knelpunt is ingehaald door de ontwikkeling van de Huizen van de Wijk. De ontwikkeling van de Huizen van de Wijk is onderdeel van de aanbesteding in het kader van het Nieuw Rotterdams Welzijn. Voor Kralingen-Crooswijk zijn 3 Huizen van de Wijk in het bestek opgenomen. Voor Crooswijk is De Branding aangewezen, voor Kralingen zijn de twee Huizen van de Wijk te bepalen door de aanbestede partij, waarbij De Nieuwe Plantage (Kralingen-West) en het Pompgebouw (De Esch) moeten worden bekeken. Per 1 januari 2016 is  welzijnsaanbieder Dock gestart met de activiteiten op bovengenoemde locaties en op de locaties van de zorgpartners van Dock. De programmering van de activiteiten wordt verder ontwikkeld in samenwerking met de buurtbewoners en alle  betrokken zorgpartners in de wijk.

plan van aanpak voor de Branding en Huys te Krooswijk als activerings- en ontmoetingspunt voor bewoners.

De invulling van beide buurthuizen is niet optimaal. Beide zijn MFA. Sinds maart 2014 is de Branding van SO en dient MO voor de invulling te zorgen. Er is in de wijk behoefte aan ontmoeting. De voormalig deelgemeente heeft financiële middelen voor dekking van de kostendekkende huur voor een periode van tien jaar beschikbaar gesteld. Er zijn echter geen financiële middelen voor de exploitatie en het beheer door de deelgemeente vrijgemaakt.
De huidige groep gebruikers van de Branding bereikt momenteel niet de gehele wijk. Huys te Krooswijck wordt 3 dagen in de week beheert en geprogrammeerd door Buurtwerk. MO maakt momenteel een plan van aanpak en advies hoe verder te gaan met beide plekken die op 500 m van elkaar liggen.

Dit knelpunt is onderdeel van de ontwikkeling  rond de Huizen van de Wijk (zie hierboven).

Aanpak (oud)Crooswijk, Taalachterstand

Verminderen van taalachterstand door enerzijds inzet op bevorderen van de beheersing van de Nederlandse taal zodat dit geen belemmering is voor participatie, anderzijds inzet op verminderen taalachterstand kinderen bijvoorbeeld door nulgroepen, huiswerkbegeleiding.

In 2015 is het volledige aanbod voor Kralingen-Crooswijk in beeld gebracht, waarbij gekeken is naar de doelgroep, soort aanbod et cetera. Alle betrokkenen in de wijk zoals o.a. het wijkteam, de welzijnsaanbieder en de Vrijwilligerswinkel kunnen mensen doorverwijzen naar laagdrempelige taalactiviteiten.  Taalgebruik wordt ondersteund door de activiteiten van het welzijnswerk. Er worden ook Taalvrijwilligers opgeleid voor de VraagWijzer.

Gymzalen

Er is budget beschikbaar , maar kan geen locatie gevonden worden die binnen het budget ingepast kan worden. Extra middelen voor nodig. 

Definitief besluit over realisatie moet nog worden genomen. Clusters MO en SO zien Adamshofstraat als enige reële mogelijkheid.

Aanpak (oud)Crooswijk, Jeugd

Extra en andere inzet op jongeren met 2 uitwerkingen, een meer op preventie gerichte aanpak voor de risicogroep in de leeftijd 8-16 jaar en een meer op handhaving gerichte aanpak voor de groep 16-23 jaar (aanpak crimineel gedraag, op school houden en tegen gaan vroegtijdig
schoolverlaten en actieve toeleiding naar werk).

In augustus 2015 is het Plan van Aanpak Jeugd Crooswijk gepresenteerd. Het plan is een eerste uitwerking van een integrale jeugdaanpak en is in nauwe samenwerking met het cluster MO, de directie Veiligheid, het cluster W&I, de wijkpartners en de gebiedsorganisatie tot stand gekomen. De aanpak is en wordt gemonitord en verder aangescherpt. Aangezien de jeugdwelzijnsaanbieder een aanzienlijke rol heeft in de jeugdaanpak wordt naar aanleiding van  de aanbesteding van het Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW) met de nieuwe jeugdwelzijnsaanbieder gesprekken gevoerd over het continueren van de activiteiten.De focus op de aanpak jeugd ligt op vooral op Crooswijk (Crooswijk is jeugdhotspot en heeft 2 Bekegroepen, dat zijn 2 overlastgevende groepen), maar Kralingen-West kent een vergelijkbare problematiek. De insteek is om in Crooswijk een verbeterslag te maken, daar ‘lessen te leren’ voor uitbreiding naar andere wijken en daar waar mogelijk Kralingen-West nu al mee te nemen. De aanpak is dus in uitvoering, maar zal in 2016 verder worden uitgewerkt.

Blauwalg Kralingse plas

Voor de bestrijding van Blauwalg zijn extra middelen nodig

Definitief besluit over realisatie moet nog worden genomen. Clusters MO en SO zien Adamshofstraat als enige reële mogelijkheid.

transitie winkelstrip middelpunt

Aanpak van de buitenruimte door gevel tot gevel aanpak bij vervanging aanpak riolering en tramrails in 2015.

IP is vastgesteld.  Start uitvoering vanaf  april 2016. Woonstad en gemeente hebben gezamenlijk per 1 januari 2016 een procesregisseur aangesteld met de opdracht om samen met vastgoedeigenaren en ondernemers te komen tot 1. Verbeteren beeldkwaliteit winkel- en bedrijfsplinten 2. Verbeteren branchering 3. Verbeteren imago 4. Verbeteren kwaliteit ondernemerschap

Prs. Beatrixbad 

Het Prinses Beatrixbad is een speciaal warmwaterbad voor mensen met een beperking, ouderen en babyzwemmen. Momenteel is het bad niet in gebruik, omdat het niet aan de milieueisen voldoet. Na de renovatie van het Oostelijk zwembad en het van Maanenbad blijken er geen financiële middelen over te zijn, die hiervoor ingezet kunnen worden. Het Beatrixbad is gesloten omdat de hygiene eisen niet voldoen. Begin september 2014 is meer duidelijkheid over de beschikbare financien. Het Oostelijk Zwembad en het van Manenbad zijn gefinancierd met IFR middelen. Met het restant kan het Beatrixbad mogelijk worden opgeknapt, mits sportfondsen wil exploiteren. En dit niet leidt tot een hogere subsidie voor sportfondsen. 

Er resteert geen budget na renovatie van het Oostelijk zwembad en het van Maanenbad. Nog geen zicht op oplossing voor dit knelpunt.

Tegenprestatie

Bewoners met een WWB uitkering begeleiden, extra inzet voor nodig.

In 2015 is het programma Tegenprestatie in Crooswijk uitgevoerd. In totaal is er gesproken met 1094 werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (langer dan 2 jaar). Met 775 personen is een afspraak gemaakt over vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere bezigheden die vallen onder de Verordening Tegenprestatie. 147 personen hebben een ontheffing, waardoor geen afspraak rond Tegenprestatie is gemaakt.  Eind 2015 is een start gemaakt met de uitvoering van het programma Tegenprestatie in Kralingen-West.

Aanpak (oud)Crooswijk, Tegenprestatie

Extra integrale aanpak op sociaal en fysiek op gebied revitalisatie, meedoen op school, meedoen op werk en meedoen in de samenleving. Taalachterstand inzet. Voor de fysiek aanpak is extra inzet gevraagd van het cluster SO, behalve voor woningdifferentiatie ook voor economie, winkelgebieden en verkeer

Vanuit de afdeling Economie is inmiddels een bedrijfs- contactfunctionaris actief in KC o.a. bij Crooswijkseweg. Vanuit V&V wordt de focus gelegd op Goudse Rijweg/Vlietlaan en Oostplein. Ook worden in 2016 rode fietsstroken aangelegd in de Jonker Fransstraat. In het Schutterskwartier is gestart met het renoveren van de eerste woningen, rioolvervanging en herinrichting van straten. Dit zal stapsgewijs gebeuren en naar verwachting zo'n 3 jaar beslaan.

Gebiedsverslag

Ga hier naar gebiedsverslag Kralingen-Crooswijk