Hoogvliet

Bewonersinitiatieven 2015

Leverancier Naam

Som van Begroting

Som van Realisatie

Stichting Kunstkring Hoogvliet

18.600

Stichting Opzoomer Mee Rotterdam

107.748

Stichting Vrienden van Hoogvliet

56.150

Stichting Wielersport Promotie Rotterdam (WPR)

55.000

249.446

249.446

237.498

Adviezen gebiedscommissies 2015

Onderwerp advies

Advies *

Terugkoppeling

Wasstraat Duifhuisstraat 1

ongevraagd

niet gehonoreerd 

Participatiebugetten

ongevraagd

niet gehonoreerd 

WMO startdocument

consultatie 

Sluiten vrouwenstudio

ongevraagd

niet gehonoreerd 

Nieuw Rotterdams Welzijn

consultatie 

Nieuw Actieplan Woonoverlast 2015-2019

gekwalificeerd

deels gehonoreerd

Uitvoeringsplannen clusters en Directie Veiligheid 2015-2018

gevraagd

deels gehonoreerd

Nadere regels bewonersinitiatieven

gevraagd

deels gehonoreerd

Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015-2018

consultatie 

Horecagebiedsplan 2015-2016

gevraagd

gehonoreerd

Stedelijk kader doorontwikkeling Rotterdamse Dienstverlening

gevraagd

deels gehonoreerd

Knelpunten begroting gebied Hoogvliet 2016

ongevraagd

deels gehonoreerd

Programma Duurzaam 2015 -2018

consultatie 

Programma Duurzaam 2015 -2018

consultatie 

Gebiedsverslag 2014

gevraagd

geen 

Nieuw Rotterdams Welzijn

consultatie 

Concept Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2015-2018

gevraagd

geen 

Reactie Fietsplan 2015-2018

consultatie 

Herziening Alcoholverbodgebieden

gevraagd

geen 

Concept woonvisie Rotterdam

consultatie 

IP skatepark

gevraagd

gehonoreerd

Parkeerverbod Keizersmantelweg

gekwalificeerd

gehonoreerd

Visie Oudeland

gevraagd

geen 

Consultatie hondenpoepbeleid

consultatie 

Uniformering tarieven sport- en recreatieaccommodaties

ongevraagd

niet gehonoreerd 

Verzoek om reactie op het concept parkeerplan 2015-2018

consultatie 

Huisvesting Bijzondere Doelgroepen

consultatie 

Realisatie honorering en uitvoering knelpunten en wensen 2015

onderwerp

knelpunten begroting 2015

realisatie 2015

aanpak voortijdig schoolverlaters: gebiedsgerichte opvang schooluitvallers jeugd

Voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten is ook voor jongeren onder de 18 jaar opvang in Hoogvliet nodig. De schoolbesturen hebben nu een onderwijsopvang in Charlois gerealiseerd, die is fysiek en mentaal gezien te ver verwijderd van de doelgroep; ‘in de metro richting Zuidplein raak je ze kwijt’ geven scholen aan. Met schoolbesturen moet een decentrale opvang worden vormgegeven.

Niet uitvoerbaar, omdat dit een zaak is van de schoolbesturen en de gemeente kan hier niet op sturen.

Extra inzet op educatief partnerschap

Educatief ouderschap is in Hoogvliet nog niet als speerpunt toegepast, maar scholen, ouders en ambtenaren zijn het eens dat hier veel kansen liggen. De scholen hebben actieve gemeentelijke inzet nodig om hier innovatief mee om te gaan en dit moet voor het schooljaar 2014-2015 verder ontwikkeld worden.

Educatief partnerschap is in 2015 geborgd in het stedelijk beleid. Scholen hebben de mogelijkheid om in het kader van Leren Loont! een ontwikkelingsplan in te dienen. De scholen maken zelf de keuze om educatief partnerschap in te zetten.

aanpak gezonde leefstijl

Het maatschappelijk middenveld ontwikkelt momenteel ketensamenwerking voor de preventieve en gebiedsgerichte aanpak van de leefstijl in Hoogvliet. Hoewel de vraag die naar de Gemeentelijke overheid komt pas in de loop van 2014 meer duidelijk is, is het een wenselijke ontwikkeling die ondersteund moet worden waar mogelijk.

In Oudeland is in 2015 een natuurspeeltuin ingericht op basis van de Aanpak gezonde leefstijl. Ook voor 2016 is voortzetting van het project geborgd.

Innovatieve inzet op sociale veiligheid zelfstandig wonende ouderen en Corporaties werken samen met Gemeente aan aanpassing woningaanbod voor senioren aan de tijd. 

Zorgpartijen en corporaties hebben de wens uitgesproken om samen met de gemeente op zoek te gaan naar innovatieve methoden om sociale veiligheid voor ouderen te ontwikkelen.
Deze methoden zullen passen op de ambitie om ouderen veiliger zelfstandig te laten wonen en worden eind 2014 concreter gemaakt. Aanpak vernieuwing seniorenwoningen is voor gemeente complexe samenwerking met partners. Momenteel is beleid in ontwikkeling.

In het kader van het programma Voor Mekaar zijn er in Hoogvliet Noord huisbezoeken gedaan aan 75+ers. Hieruit zijn vooral vragen voortgekomen op het gebied van het vinden van maatjes, boodschappen, klussen doen, etc. In de loop van 2016 zullen er ook arrangementen in het kader van het project Langer Thuis worden opgesteld. Hierbij worden bestaande initiatieven aan elkaar verbonden. 

Extra inzet op VSV in Hoogvliet

In Hoogvliet is het aantal VSV-ers relatief groot. Gezien de ambities en doelstellingen van het gebied, o.a. betere kansen voor de jeugd en jong volwassenen, ligt hier de basis.

Het jongerenwerk heeft alle oud-VSVers die door het Jongerenloket zijn aangeleverd thuis bezocht. Uit de gebiedsanalyse die t.b.v. het NRW is opgesteld blijkt dat het percentage oud VSV-ers in Hoogvliet onder het Rotterdamse gemiddelde ligt. In Hoogvliet is dit 6,4%, in Rotterdam 8%. De aanpak van nieuwe VSV-ers is conform stedelijk beleid verlopen. Een onderdeel van het stedelijke beleid is het zomeroffensief waarbij deze jongeren door het Jongerenloket zijn bezocht. Voor 2016 is er in Hoogvliet maximale inzet door het jongerenloket. Alle VSV-ers worden benaderd en de aanpak VSV is meegenomen in de opdracht aan de aanbieder van het jongerenwerk. Daarnaast is de aanbieder gevraagd om in overleg met de scholen te kijken hoe er samengewerkt kan worden aan preventie van schooluitval.

Villa Vonk

Het ontbreken van goede afspraken tussen gebruikers bedreigt het bestaan van Villa Vonk als middelpunt van de wijk. Partijen werken intern niet goed samen, irritaties bedreigen de samenwerking.

Villa Vonk is aangewezen als Huis van de Wijk. Stichting Villa Vonk is een van de onder aannemers van de aanbieder NRW.

Behouden 3 cultuurinstellingen

LCC Zevensprong na 2014 openhouden. Subsidieaanvraag 2015 is ingediend, voor meer dan nu in de begroting staat gereserveerd. // Toelichting MO: Het LCC budget is nu nog verdeeld over twee locaties, en wordt met ingang van 2015 (onder voorwaarden) totaal toegekend aan één aanbieder. Een beleidsmatig knelpunt dreigt dat niet alle doelgroepen dezelfde aandacht behouden als voorheen. Daarnaast heeft de welzijnspartij die een van de locaties beheert een subsidieaanvraag ingediend die significant hoger ligt dan vorig jaar, en (dus) ook hoger dan het budget opgenomen in de begroting. Hiermee dreigt sluiting.

De openstelling van de Zevensprong is in 2015 gewaarborgd, in elk geval voor 2016 en 2017. Ook het budget voor programmering is behouden. Ook voor 2016 is budget voor programmering beschikbaar.

Programmatische aanpak Campus

Vanuit een integraal plan moet het benutten van de kansen vanuit de Campus mogelijk gemaakt. Dit plan wordt momenteel opgesteld en is in de tweede helft van 2014 klaar.

De Campus richt zich steeds meer naar buiten. Samenwerking op locatie tussen de Campus en partijen in het in het gebied is constructief en ambitieus. Betrokken besturen en gemeente zijn intensief in gesprek over de verankering van de samenwerking in een op te richten campus entiteit ("Campus BV"). Een complete blauwdruk wordt door de partijen uitgewerkt. Streven is deze medio 2016 gereed te hebben voor besluitvorming.

Promotie Groene Gordel

De Groene Gordel is grotendeels aangepakt en voegt kwaliteit toe aan Hoogvliet als leefgebied. De volgende opgave is het bevordering/promoten van het gebruik, enerzijds om bekendheid te vergroten, anderzijds om beweging te bevorderen. Dit vergt nauwe samenwerking binnen de gemeente, maar ook met Hoogvlietse stakeholders. Wat daarbij van de gemeente gevraagd zal worden wordt voor 2015 duidelijk

De Groene Gordel is op 27 september feestelijk geopend. Een aantal evenementen is benut om meer betrokkenheid te krijgen en meer publiciteit aan de Groene Gordel te geven: in ieder geval de wielerronde en halve marathon van Hoogvliet. Daarna is er gestart met de selectie voor het meest geschikte ontwerp van de Eyecatcher op de Panoramaheuvel nabij de Heerlijkheid in de Groene Gordel en dit gebeurt op zeer interactieve wijze. Vanuit de gebiedscommissie en het ambtelijke projectteam is een begeleidingsgroep ingesteld die mede bestaat uit 6 burgers. De realisatie van de Eyecatcher is voorzien in het 2e kwartaal van 2016. Half november is de financiële afwikkeling van de Groene Gordel gereed. Op dat moment is duidelijk welke deelbudgetten er nog beschikbaar zijn. Daarna kan bepaald worden waaraan gelden in 2016 nog kunnen worden besteed. 

Zelfbouw in Hoogvliet

Voor het realiseren van zelfbouw is een andere capaciteit van de gemeente nodig: nieuwe stakeholders moeten gevonden worden en kaders moeten (deels) losgelaten worden.

In het Ruimtelijk Kader Oudeland is opgenomen:  'consument gericht bouwen' in het westelijk deel, wat een lichte vorm van zelfbouw is (keuze opties bij een basiswoning) . Hiervoor is een voorreservering met ontwikkelaar  afgesloten. In het oostelijk deel zijn vrije kavels als optie opgenomen, maar zijn momenteel geen marktpartijen voor.

Aanpak leegstand vastgoed

Inzet is om ruimte te bieden (faciliteren) aan lokale initiatieven die iets toevoegen aan de buurt/het gebied en hierbij marktconforme huren of kostprijsdekkende huren hanteren. De wens om gemeentelijk vastgoed voor lagere huren of om niet te verhuren past niet voor alle objecten in het gemeentelijk beleid, omdat Vastgoed een hogere huur wil hebben dan potentiële afnemers willen of kunnen opbrengen. Voor panden die op de nominatie voor sloop staan is nog geen definitief besluit genomen,

De procesafspraak ‘aanpak leegstaand vastgoed’ is in 2015 gerealiseerd met de oplevering van het plan van aanpak, dat daartoe eerst nog is besproken met een vertegenwoordiging van de gebiedscommissie. De uitvoering van het plan van aanpak en daarmee de daadwerkelijke invulling van het leegstaand vastgoed is een weerbarstig probleem. Mondjesmaat gebeurt het, zoals de sportondernemer die succesvol van start is gegaan aan de Nederhage. Verder is het moeilijk om tot een goede match te komen tussen vraag en aanbod, omdat leegstaande panden regelmatig functioneel niet voldoen of een te hoge kostprijsdekkende huur met zich meebrengen (die conform besluit gemeenteraad in rekening gebracht moet worden). Daarnaast is de staat van sommige panden technisch te slecht om te verhuren, terwijl ook geen financien beschikbaar zijn om te renoveren danwel te slopen. 

Behoud gratis parkeren

Dit is mogelijk wanneer lokale belanghebbenden een Bedrijven Investeringszone te maken (BIZ), met facilitering van de Gemeente

Ondernemers hebben afgezien van het oprichten van een BIZ. Dat betekent dat het behoud van gratis parkeren in de parkeergarage onder het Rijkeeplein na 2018 financieel niet haalbaar is, omdat hiermee de bijdrage van lokale belanghebbenden komt te vervallen. 

Gebiedsverslag

Ga hier naar gebiedsverslag Hoogvliet