Hoek van Holland

Bewonersinitiatieven 2015

Leverancier Naam

Som van Begroting

Som van Realisatie

Onbekend

-45

Stichting Opzoomer Mee Rotterdam

65.913

105.489

105.489

65.868

Adviezen gebiedscommissies 2015

Onderwerp advies

Advies *

Terugkoppeling

Stedelijke Evenementenkalender 2015

gevraagd

geen terugkoppeling

Actieplan Woonoverlast

gevraagd

geen terugkoppeling

Horecagebiedsplan 2015-2016

gevraagd

geen terugkoppeling

Luchtkwaliteit

gevraagd

geen terugkoppeling

Beleidsregel bewonersinitiatieven

gevraagd

geen terugkoppeling

Gebiedsverslag

gevraagd

geen terugkoppeling

Hoekse Lijn en H6weg

ongevraagd

geen terugkoppeling

Plan van Eisen H6weg

gevraagd

geen terugkoppeling

Hoekse Lijn

gekwalificeerd

geen terugkoppeling

Uitvoeringsplannen gebied HvH/vastgestelde Uvplannen

gevraagd

geen terugkoppeling

Nieuw Rotterdams Welzijn

gevraagd

geen terugkoppeling

Locatieprofiel

gevraagd

geen terugkoppeling

Zwembad

ongevraagd

gehonoreerd

IP Centrum/ VOP HvH

gevraagd

gehonoreerd

Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015-2018

gevraagd

gehonoreerd

Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015-2018/Fietsplan

gevraagd

geen

Kofferbakverkoop 

ongevraagd

gehonoreerd

Stedelijk kader dienstverlening

gevraagd

geen

Programma Duurzaam 2015 -2018

gevraagd

geen

Concept begroting

ongevraagd

geen

Cultuurscout  

gevraagd

gehonoreerd

Woonvisie Rotterdam 

ongevraagd

deels gehonoreerd

Windturbines

ongevraagd

geen

Concept Parkeerplan 2015-2018

gevraagd

geen

Horecanota 2012-2016

gevraagd

geen

Realisatie honorering en uitvoering knelpunten en wensen 2015

onderwerp

knelpunten begroting 2015

realisatie 2015

Aanleg H6-weg

Betere ontsluiting Hoek van Holland en vermindering doorgaand verkeer dorpskern. Middelen voor aankoop gronden beschikbaar. Kosten van aanleg weg nog niet gedekt. Mogelijkheid werk maken met werk: aanleg met Hoekse Lijn

De planning voor de aanleg is 2017. Planuitwerking en besluitvorming in de loop van 2016

Ontwikkeling gebied ten noorden van het Recreatieoord

De Gebiedscommissie wil dat in 2018 een plan is opgesteld voor de ontwikkeling van het gebied ten noorden van het Recreatieoord. De ontwikkeling van dit gebied kan bijdragen aan het versterken van de functie van het Recreatieoord.

Er wordt geen ontwikkelplan gemaakt voor dit gebied. Het gebied wordt in het nieuwe bestemmingsplan conserverend bestemd. Geen ontwikkelingen in 2015

Herontwikkeling Hoekstee

Multifunctioneel Centrum (MFC) De Hoekstee moet herontwikkeld worden. Gezien het belang van het multifunctioneel centrum voor Hoek van Holland wil de gebiedscommissie dat er snel geld vrijkomt voor herontwikkeling, die in 2016 afgerond zou moeten zijn.

Er is een project gestart met participatie waarbij de gebiedscommissie nauw is betrokken. Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de de financiën en het beheer. Het resultaat is dat de Hoekstee nog circa 10 jaar kan voortbestaan als welzijnaccomodatie. In het 2e kwartaal 2016 zal bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden in het kader van de toekomst van de wijkaccomodaties.

Gebiedsverslag

Ga hier naar gebiedsverslag Hoek van Holland