Feijenoord

Bewonersinitiatieven 2015

Leverancier Naam

Som van Begroting

Som van Realisatie

Onbekend

-5.014

Stichting Aquarius

11.900

Stichting Opzoomer Mee Rotterdam

377.469

Stichting Ronde van Katendrecht 

11.000

Stichting Thuis op Straat

28.000

Stichting VanHarte

34.000

Stichting voor Vernieuwing en Participatie

2.154

469.290

469.290

459.509

Adviezen gebiedscommissies 2015

Onderwerp advies

Advies *

Terugkoppeling

Uitvoeringsplannen 2015 en Vraagwijzer

ongevraagd

deels gehonoreerd

Actieplan Woonoverlast

gevraagd

deels gehonoreerd

Fenixloods 1

gevraagd

deels gehonoreerd

Nieuw Rotterdams Welzijn

gevraagd

deels gehonoreerd

Ontwerpbestemmingsplan Startmotor

gevraagd

geen

Horecagebiedsplan 2015-2016

gevraagd

deels gehonoreerd

Parkeren Bloemhof

ongevraagd

geen

Proeftuin Feijenoord

ongevraagd

deels gehonoreerd

VO IP Zuiderkruis

gevraagd

niet gehonoreerd

Financiële situatie BOOR

ongevraagd

gehonoreerd

Dienstverlening

gevraagd

niet gehonoreerd

Bibliotheek

ongevraagd

deels gehonoreerd

Nieuw Rotterdams Welzijn

ongevraagd

deels gehonoreerd

Proeftuin Feijenoord

ongevraagd

deels gehonoreerd

Programma Duurzaam 2015 -2018

gevraagd

geen

Parkeren Hillekop Afrikaanderwijk

ongevraagd

geen

Parkeren Katendrecht

ongevraagd

deels gehonoreerd

Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2015-2018

gevraagd

niet gehonoreerd

Ontwerpbestemmingsplan Putsebocht

gevraagd

geen

Programma van Eisen Veerlaan

gevraagd

geen

Betaald parkeren Katendrecht

ongevraagd

deels gehonoreerd

Alcoholverbodgebieden

gevraagd

gehonoreerd

Blauwe Zones

ongevraagd

deels gehonoreerd

Concept Fietsplan 2015-2018

gevraagd

geen

Parkeren Katendrecht

ongevraagd

niet gehonoreerd

LOC 't Klooster

gevraagd

deels gehonoreerd

Woonvisie

gevraagd

geen

Aanbesteding Hiuizen van de Wijk

ongevraagd

deels gehonoreerd

Zelfbouwproject Stampioenstraat

ongevraagd

geen

Verkeersbesluit Milieuzone Rotterdam

gevraagd

geen

VOP Beukendaal

gevraagd

geen

Verbeterprogramma Vreewijk

ongevraagd

deels gehonoreerd

NvU "Het Zuid, fase 1"

gevraagd

geen

DSB

ongevraagd

geen

Realisatie honorering en uitvoering knelpunten en wensen 2015

onderwerp

knelpunten begroting 2015

realisatie 2015

Aanval op uitval, extra inzet  op voortijdig schoolverlaten

Het project “aanval op de Uitval” om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan is afgelopen. Ook lopen de aanvullende jongerenwerksubsidies van de (voormalige) deelgemeente af. De reguliere inzet op het tegengaan van VSV is ontoereikend om de in deze wijk benodigde inzet te plegen. Extra inzet om voortijdig schooluitval tegen te gaan is nodig.

Voor het hele gebied Feijenoord wordt gewerkt aan versterken van samenhang tussen de verschillende onderdelen van de VSV aanpak: beter bereik, betere verbinding, beter aanbod.

Maatwerk in taalaanbod

Aanbod sluit niet aan op vraag, meer aanbod op lagste niveau nodig. Het huidige stedelijke aanbod aan taalactiviteiten is gebaseerd op deelnemers die uit zichzelf het nut erkennen en daar ook geld en moeite voor over hebben. Het is nog onduidelijk of het nieuwe stedelijk kader ook de laagdrempelige activiteiten omvat die nu wel worden uitgevoerd met subsidies deelgemeente.

Nieuwe beleidsregel Taal geeft ruimte voor maatwerk

Norm is werk of opleiding

De balans tussen mensen met een dagbesteding en zonder dagbesteding begint zoek te raken, dit is voor Vreewijk een verschuiving waar op moet worden ingezet.

Per 2016 inzet beschikbaar voor activering; uitwerking via wijkactieplan.

Zelfstandig wonen ouderen

Verwachte problemen bij langer zelfstandig wonen van ouderen met een laag inkomen. Op dit moment gaat het beleid er van uit dat mensen zelf naar een geschikte woning gaan als ze oud worden. In de Vreewijkse praktijk betekent dit dat mensen in plaats van één keer verhuizen (van de woning waar ze al hun hele leven wonen naar een verzorgingshuis), nog twee keer moeten verhuizen (eerst nog naar een seniorenwoning). De praktijk laat zien dat mensen dat niet doen. Dat betekent dat veel mensen in een ongeschikte woning wonen (het bed komt in de woonkamer, de badkamer is niet meer bereikbaar want op de bovenverdieping).

Geen specifieke inzet geweest in 2015. Onderdeel van prioriteiten in wijkactieplan Vreewijk 2016

Wijkvoorziening Noordereiland

Op dit moment is er geen wijkcentrum op het Noordereiland. Zelfs voor informatieavonden moeten we uitwijken naar een locatie buiten de wijk. Bewoners missen dit. Zonder een wijkcentrum kunnen actieve bewoner zich niet goed verenigen. Ze hebben geen plek om te vergaderen, geen plek om activiteiten te doen en geen ontmoetingsplek. Een wijkcentrum kan positief bijdragen aan de vele activiteiten die op het eiland worden ontplooid en daarmee ook de identiteit van de wijk versterken.

Voor Noordereiland is een huiskamer gerealiseerd, die vanuit NRW-traject Huizen van de Wijk met bewoners verder wordt ontwikkeld.

Participatieve groenprojecten

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in groenprojecten en het betrekken van bewoners bij groen in de buitenruimte zoals Stichting Botanische tuin, het theehuis en de geveltuinenaanpak. Deze projecten dienen te worden voortgezet. 

Dit is gerealiseerd

Schoon

Bewoners, instellingen en ambtenaren melden dat de wijk de laatste maanden veel vuiler is geworden. Meer inzet van Stadsbeheer is nodig, maar ook meer aandacht voor preventie. Gezien de bezuinigingsopgave bij Schone Stad is dit een knelpunt.

aanpak Afrikaanderwijk zichtbaar beter. Resultaten fluctueren

Inrichtingsplannen

Uitvoering van inrichtingsplannen op Noordereiland is een knelpunt omdat het hiervoor gereserveerde middelen vanuit de BRG onvoldoende zijn om alle plannen uit te voeren

Voor Feijenoord, Noordereiland: In 2015 is er aan een aangepast plan gewerkt voor Burg. Hoffmanplein, zodat de raming binnen het budget valt. Het plan wordt in 2016 uitgevoerd.

Parkeerregulering Katendrecht

Vorm van regulering is nodig om toenemende parkeerdruk het hoofd te kunnen bieden

Invoering betaald parkeren is ingevoerd

Ontwikkelperspectief Tweebosbuurt

Gelet op de eenzijdige woningvoorraad en dreigende verloedering, dient het onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden van de Tweebosbuurt (ook verdunning) voortvarend te worden opgepakt. Dit moet resulteren in concrete afspraken tussen gemeente en corporatie Vestia over de ontwikkelrichting. 

proces is gestart

Tempo aanpak corporatiebezit

Financien ontbreken om korte termijn grote slagen te maken in de herontwikkeling

tempo in aanpak blijft een zorg

Aanpak particuliere voorraad

De sturing op beheer, verhuur en onderhoud van de particuliere voorraad is te gering in verhouding tot de druk die een deel van deze panden op de wijk legt. Allereerst zullen aanpassingen nodig zijn ten aanzien van de regelgeving op het gebied van de bestemming van de panden en de instroom. Hier ontbreekt het nu aan. De Utrechtsestraat is een goed voorbeeld waarvan de aanpak moet worden bespoedigd.

druk van deze panden blijft onverminderd hoog

Integrale aanpak winkelgebied Afrikaanderwijk

Behoefte aan samenhang tussen EFRO-maatregelen, vernieuwing markt en aanpak horeca. Economisch procesmanager dient te sturen op helder toekomstbeeld.

projectmanager is aangesteld

Leegstand winkelpanden

Ontbreekt aan middel om te sturen op invulling winkelstrips Polderlaan, Riederlaan en koppen Winkelboulevard

extra investeringsmiddelen voor uitvoering plan van aanak
stichting winkelboulevard Zuid zijn beschikbaar

Aanpak hardnekkige overlastgevers

Hardnekkige overlastgevers die criminele activiteiten ondernemen, trekken een zware wissel op de situatie in Hillesluis. Er is veel sprake van drugsgerelateerde overlast en geweld. Bewoners lijden hier onder. Bevattelijke jongeren worden verkeerde circuits ingetrokken. Oplossingen om criminele overlastgevers te weren zijn niet zomaar voorhanden.

inzet stadsmarinier

Activering

Met de huidige inspanningen wordt onvoldoende resultaat behaald om het aantal bijstandsuitkeringen te verminderen. Een groot deel van de groep heeft een grote afstand heeft tot betaald werk. De hoeveelheid activeringstrajecten is onvoldoende om de situatie in de wijk te verbeteren. Het is van belang om mensen die een verplichte inspanning uitvoeren, beter te volgen en te zorgen voor een sluitend aanbod zodat iedereen die kan, begeleid wordt. 

gestart met het integraal oppakken van dit thema in Hillesluis.

Onderhoud beschermd stadsgezicht

Vreewijk is beschermd stadsgezicht, door een combinatie van architectuur en historisch groen. In praktijk laat het onderhoud te wensen over. Handhaving van panden en groen dat er slordig bijligt, gebeurt weinig. Daarvoor moet het eerst bouwkundig grote problemen hebben, of problemen opleveren voor de volksgezondheid. Er moet meer inzet komen op panden en buitenruimte in het stadium daarvoor. Daarnaast moet de gemeente het eigen bezit binnen het beschermd stadsgezicht beter onderhouden.

openbare ruimte ligt er goed bij. Inzet op tuinen/panden van bewoners is geen inzet van SO/SB (tenzij het gaat om bouwkundig grote problemen of volksgezondheidsrisico's)

Gebiedsverslag

Ga hier naar gebiedsverslag Feijenoord