Delfshaven

Bewonersinitiatieven 2015

 Leverancier Naam

Som van Begroting

Som van Realisatie

Bewonersvereniging Kralingen-Oost

9.260

Hogendoorn, A.

15.553

Onbekend

-19.505

Stam, A.

0

Stichting Opzoomer Mee Rotterdam

535.205

Stichting Singeldingen

20.000

479.027

479.027

560.513

Adviezen gebiedscommissies 2015

Onderwerp advies

Advies *

Terugkoppeling

Aankoop "de opstal Activas"

ongevraagd

geen

Actieplan woonoverlast

gevraagd

gehonoreerd

Beleidsregels & nadere regels bewonersinitiatieven 

gevraagd

gehonoreerd

Bestemmingsplan Westzeedijk, Douanegebouw

gevraagd

geen

Concept woonvisie Rotterdam

gevraagd

gehonoreerd

De Binnenweg van revitalisering naar stabilisering

gevraagd

gehonoreerd

Evaluatie horecanota 2012-2016 tbv Horecanota 2017

gevraagd

gehonoreerd

Evenementenkalender 2016

gevraagd

gehonoreerd

Fietsparkeren Schiedamseweg

gevraagd

gehonoreerd

Fietsplan 2015-2018

gevraagd

gehonoreerd

Geluidsschermen Essenburgsingel

ongevraagd

geen

Herijking hondenbeleid

gevraagd

gehonoreerd

Herinrichting Essenburgsingel

gevraagd

gehonoreerd

Herinrichting Jan Porcellistraat

gevraagd

gehonoreerd

Herziening APV alcoholverbodgebieden

gevraagd

gehonoreerd

Horecagebiedsplan 

gevraagd

gehonoreerd

IP Hooidrift

gevraagd

geen

Jaarplan Cultuurscout

gevraagd

geen

Knelpunten Jeugd

ongevraagd

geen

Koersnota Luchtkwaliteit

gevraagd

gehonoreerd

Locatieprofiel Heemraadsplein

gevraagd

gehonoreerd

Locatieprofiel Lloyd Multiplein

gevraagd

gehonoreerd

Milieucoach RMC

ongevraagd

geen

MJPV

gevraagd

niet gehonoreerd

Parkeerplan 2015-2018

gevraagd

geen

Programma Duurzaam 2015 -2018

gevraagd

gehonoreerd

PvE parkje Mullerpier

gevraagd

geen

Rotterdamse Mobiliteitsagenda

gevraagd

gehonoreerd

Stedelijke kader voor dienstverlening

gevraagd

niet gehonoreerd

Uitbreiding betaald parkeertijden Middelland

gevraagd

gehonoreerd

Uitgangspunten nieuwbouw Hudsonstraat

gevraagd

1e fase gehonoreerd

Uitrol en organisatie Actieprogramma Voor Mekaar

gevraagd

geen

VEC

ongevraagd

geen

Verdunning Maatschappelijke opvang GDW

gevraagd

geen

Verdunning s'Gravendijkwal

gevraagd

gehonoreerd

Verkeersbesluit Hudsonstraat

gevraagd

gehonoreerd

Verkeersbesluit Milieuzones

gevraagd

gehonoreerd

Vervoersplannen 2015

gevraagd

geen

Vlonderterrassen

gevraagd

geen

Voortgang huisvesting Open Huis

ongevraagd

geen

Vraagwijzer

ongevraagd

gehonoreerd

Vuurwerkvrije zones

gevraagd

gehonoreerd

Wonen in West - Kansrijke Wijken & verkoop Corporatiebezit

ongevraagd

gehonoreerd

Realisatie honorering en uitvoering knelpunten en wensen 2015

onderwerp

knelpunten begroting 2015

realisatie 2015

Jeugd: activeringen talentontwikkeling

Activering jeugd en talentontwikkeling, bijv. (individuele) coaching, huiswerkbegeleiding, ‘huiskamers’ voor jongeren en ondersteuning bij de opvoeding.

Voor 2015 het begrip ‘zachte landing’ gehanteerd waarmee het de bestaande inzet voor Jeugd is voortgezet.  Daarnaast is voor 2015 een extra budget van 150.000 euro beschikbaar gesteld voor preventie jeugdoverlast. In de aanbesteding van het NRW voor 2016 zijn de KPI’s die op jeugd betrekking hebben ingedeeld naar de thema’s talentontwikkeling, veilig en gezondheid/preventie jeugdhulp. Daarbinnen zal nader aandacht kunnen worden besteed aan het door de gebiedscommissie Delfshaven ingediende knelpunt. In het programma Leren Loont is op de schoolovergangen diverse inzet en ambitie afgesproken. Die afspraken gelden ook voor Delfshaven worden deze collegeperiode voortgezet. In 2015 is er een aantal bijeenkomsten geweest op het vlak van jeugd in het algemeen, op het vlak van risicojongeren en zijn in alle wijken met betrokkenheid van de gebiedsorganisatie kerngroepen jeugd gestart. In die kerngroepen nemen partners uit de wijken deel die met en voor de jeugd werken.

Bewonersinitiatieven / tegenprestatie

Nu er steeds meer een beroep op bewoners wordt gedaan, hopen wij in het collegeprogramma mogelijkheden te zien waarbij mensen iets terug doen voor hun uitkering als vrijwilliger in en voor de wijk.

In Delfshaven zijn er via verschillende collegeprogramma's en college-opdrachten vrijwilligers in de wijk ingezet. Vanuit Tegenprestatie hebben mensen direct voor hun uitkering vrijwilligerswerk gedaan, waarbij de intensieve aanpak in Tussendijken geleid heeft tot inbedding van die activiteiten in de wijk (pop-up store en vergroening). Via onder andere het NRW hebben mensen vrijwilligerswerk gedaan voor de pilot huiskamers van de wijk (middellland). Ook de programma's VoorMekaar en Veilig Thuis werken met vrijwilligers en blijven dat in 2016 doen. Via de welzijnsaanbieder Zowel! hebben 126 mensen zich actief als vrijwilliger in de wijk ingezet. 

Bewonersinitiatieven

In de uitwerking in het collegeprogramma hopen wij concrete maatregelen terug te zien om deze bewonersinitiatieven te ondersteunen. Vaak gaat het om een stimulerende houding en ondersteuning om vernieuwende ontwikkelingen en bewonersinitiatieven mogelijk te maken en om bureaucratie tegen te gaan. Vaak geringe financieĢˆle middelen om initiatieven te faciliteren, bijv nirichtingskosten bij zelfbeheerprojecten. 

Vanuit het Kendoe zijn diverse projecten ondersteund waarbij veel geinvesteerd is in zelfbeheer, zoals Schiezicht, Jan Sonjestraat en vergroening Mathenesseweg. Verdere investering in de ontwikkeling van KenDoe

Problematiek achter de voordeur

We hopen door herprioriteren van middelen de aanpak van problemen haalbaar te maken en scherp te prioriteren in de aanpak. Naast Tussendijken is er ook voor een aantal straten in Bospolder en in een aantal andere straten in Delfshaven door een cumulatie van veel problemen in een klein gebied extra aandacht nodig. Graag willen wij versneld de wijkteams jeugd en volwassenen in Spangen bijeen voegen. We willen de juiste wijze van doorverwijzen van mensen met een persoonlijkheidsstoornis in kaart te brengen en hiervoor goede aanpak en voldoende capaciteit realiseren en hierbij een samenwerking met Vraagwijzer en Zowel aan gaan. Wij zien vooral een knelpunt bij de continuïteit in het taalaanbod voor volwassenen met een taalachterstand. Wij hopen op de mogelijkheid van extra inzet volgens de frontlijnsystematiek bij de aanpak van schuldenproblematiek in de meest schrijnende situaties. Nadrukkelijk aandacht vragen wij voor het capaciteitsknelpunt bij cluster Maatschappelijke Ontwikkeling om voldoende inzet voor maatschappelijke inspanning te leveren.

De wijkteams jeugd en volwassenen zijn vanaf 1 januari 2015 samengevoegd en hebben in 2015 een werkrelatie opgebouwd met de vraagwijzer en met Zowel! De aanpak van schulden was in 2015 onderdeel van de opdracht van Zowel en waar sprake was van multiproblematiek met schulden heeft het wijkteam zaken opgepakt. Het taalaanbod voor volwassenen is nog steeds in de wijk aanwezig en inmiddels goed inzichtelijk via de website www.rotterdam.nl/taal.  In 2015 was Maatschappelijke Inspanning (Tegenprestatie) actief in de wijk Tussendijken. Er is daar zelfs een intensieve vorm van Tegenpresetatie ingezet die in 2016 wordt voortgezet. Daarnaast wordt in 2016 Tegenprestatie ingezet in Spangen en Middelland 

Jeugd: buitenruimte

Buitenruimte kindvriendelijker maken. 

Aan dit knelpunt wordt uitvoering gegeven door het faciliteren van bewonersinitiatieven, diverse projecten vanuit de programma's  Vergroenen en Kansrijke wijken en projecten in het kader van de integaale programma's Focuswijk Tussendijken en Mooi, mooier Middelland. 

Aanpak hoofdroutes en winkelstraten

In het plan van aanpak Middelland is geconstateerd dat de Middellandstraat aandacht behoeft. De aanpak van de Schiedamseweg en Historisch Delfshaven worden in een krachtenveldanalyse betrokken waar een opgave uit naar voren komt, waarvoor middelen benodigd zijn. Voor de Schiedamseweg ligt reeds een toezegging voor het maken van een analyse. De aanbevelingen uit de plannen brengen kosten met zich mee. Wij gaan hierover graag in gesprek met het college.

Voor revitalisering van de zowel de Schiedamseweg asl de Middellandstraat is inmiddels budget beschikbaar (Focuswijk Tussendijken resp Mooi, mooier Middelland) en er liggen plannen van aanpak van ondernemers en gemeente die de komende 3 jaar worden uitgevoerd. In Historisch Delfshaven wordt ingezet op het organiseren van een ondernemersplatform als basis voor verder ontwikkeling van het gebied.

Veiligheid

Knelpunten liggen in Tussendijken. Om deze knelpunten aan te pakken is voor de stuurgroep Veilig een plan van aanpak geschreven. Uit dit plan van aanpak blijkt welke zaken gerealiseerd kunnen worden door herprioritering van bestaande middelen en voor welke zaken de komende jaren extra gelden nodig zijn. Wij nemen aan dat de aanpak van criminele jeugd wordt voortgezet en waar nodig uitgebreid met programma’s als de schouder-aan-schouder aanpak.

De aanpak ondermijnende criminaliteit is een speerpunt in het veiligheidsprogramma van de gemeente Rotterdam, #veilig010. Ook in Delfshaven is – vergelijkbaar met de aanpak in Rotterdam-Zuid-, een focus op een aantal winkelstraten te maken, die ondermijnende criminaliteit lijken te herbergen. Dit project is momenteel in een uitvoerende fase. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden waarin nader in kaart is gebracht welke facetten van ondermijnende criminaliteit zich in Delfshaven voordoen. Hiertoe is vanuit de gemeente een projectleider aangetrokken, die een plan van aanpak ondermijning Delfshaven heeft opgesteld en via een regulier casusoverleg bestaande en nieuwe signalen van ondermijnende criminaliteit bespreekt en uitzoekt.  

Bewonersinitiatief stadspark

Aansluiten bij initiatieven bewoners door groene doorloop/stadspark te realiseren langs Essenburgsingel r. Spangen . ism Noord en Centrum 

Afspraak is dat  zomer 2016 de gronden voor aanleg van het Essenburgpark aagekocht worden door de gemeente. De planvorming voor de herinrichting is door bewoners, waterschap en gemeente in gang gezet.                                              

Gebiedsplan

Ga hier naar gebiedsplan Delfshaven