Financiering

In deze paragraaf staat de gemeentelijke treasuryfunctie centraal. Treasury is het beheer van het geld van de gemeente. Binnen de treasuryfunctie is financiering een belangrijk aandachtsveld. De gemeente moet altijd over voldoende geld beschikken om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen: het op tijd betalen van uitkeringen, subsidies, salarissen en facturen van derden. Hiervoor trekt de gemeente op dagelijkse basis korte geldleningen aan. Om investeringen in de stad mogelijk te maken trekt de gemeente lange geldleningen aan.
Het andere belangrijke aandachtsveld binnen de treasuryfunctie is de verstrekking van leningen en het verlenen van garanties uit hoofde van de publieke taak.
Kenmerkend voor de treasuryfunctie is dat er zeer grote bedragen mee gemoeid zijn en de financiële risico’s aanzienlijk kunnen zijn. De uitvoering van de treasuryfunctie moet plaats vinden binnen de wettelijke kaders. De uitvoering van de treasuryfunctie wordt aan de wettelijke normen getoetst. In deze paragraaf wordt ook aandacht besteed aan het renterisicobeheer en het kredietrisicobeheer, omdat deze bij de uitvoering van de treasuryfunctie een belangrijke rol spelen.