Charlois

Bewonersinitiatieven 2015

 Leverancier Naam

Som van Begroting

Som van Realisatie

Archell Thompson

17.666

Bewoners Vereniging Werkgroep Oud-Charlois

-3.907

Bewonersorganisatie Wielewaal

-7.873

Marokkaanse Culturele Vereniging Charlois

48.000

Onbekend

-2.806

Sportvereniging R.D.M.

7.500

Stichting Kunsteiland

15.000

Stichting Mens Centraal

26.800

Stichting Opzoomer Mee Rotterdam

224.553

Stichting Thuis Op Straat Charlois

3.200

Vereniging Bewonersorganisatie Carnisse

-17.554

Vereniging Wijkbewoners Heijplaat

20.390

424.997

424.997

330.969

Adviezen gebiedscommissies 2015

Onderwerp advies

Advies *

Terugkoppeling

Actieplan Woonoverlast

gevraagd

gehonoreerd

Voorlopig Inrichtingsplan Binnenterrein Clemensstraat

gevraagd

niet gehonoreerd

Voorlopig Inrichtingsplan +  PvE Gymzaal Blankenburgstraat

gevraagd

niet gehonoreerd

Voorlopig Inrichtingsplan Zuiderkruis

gevraagd

niet gehonoreerd

Concept voorontwerpen Structuurvisie Hart van Zuid

gevraagd

deels gehonoreerd

PvE + VO Balkon aan de Maashaven

gevraagd

niet gehonoreerd

Fietsplan

gevraagd

gehonoreerd

Plan Stichting Ontmoeting vestiging thuishaven Borselaarstraat 63

gevraagd

niet gehonoreerd

Verzoek om stedelijke ondersteuning project Stoom op Stroom

ongevraagd

gehonoreerd

Doorontwikkeling Stedelijk Kader Dienstverlening 

gevraagd

niet gehonoreerd

Nieuw Rotterdams Welzijn

gevraagd

gehonoreerd

Beleidsregel Bewonersinitiatieven

gevraagd

gehonoreerd

MJPV

gevraagd

niet gehonoreerd

Vervoersplannen 2016

gevraagd

gehonoreerd

Toename incidenten verwarde personen

ongevraagd

gehonoreerd

Vlomderterrassen

gevraagd

niet gehonoreerd

Ontwerpbestemmingsplan Hart van Zuid

gevraagd

deels gehonoreerd

Grondexploitatie Heijplaat Het Nieuwe Dorp

gevraagd

niet gehonoreerd

Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2015-2018

ongevraagd

niet gehonoreerd

Vernieuwing en herstructurering Wielewaal

gevraagd

niet gehonoreerd

Stedenbouwkundig plan Wielewaal

gevraagd

gehonoreerd

Locatieprofiel Zuiderpark

gevraagd

niet gehonoreerd

Herstructurering Wielewaal

ongevraagd

niet gehonoreerd

Ontsluiting Wielewaal Oost

ongevraagd

deels gehonoreerd

Horecagebiedsplan

gevraagd

gehonoreerd

Burgerinitiatief wegdraaibare voetbalgoals

gevraagd

gehonoreerd

Herziening |APV alcoholverbodgebieden

gevraagd

gehonoreerd

Stedenbouwkundig plan Wielewaal

gevraagd

geen  

Fietsplan 2015-2018

gevraagd

geen  

Cultuurscout Charlois 2015

gevraagd

gehonoreerd

Vuurwerkvrije gebieden

gevraagd

gehonoreerd

Bestemmingsplan Carnisse

gevraagd

geen  

APV-aanwijzingsbesluit

gevraagd

geen  

Evaluatie cameratoezicht

ongevraagd

geen  

Rotterdamse Mobiliteitsagenda

gevraagd

geen  

Koersnota Luchtkwaliteit

gevraagd

geen  

Vervoerplannen 2015

gevraagd

geen  

Stedelijke Evenementenkalender 2016

gevraagd

gehonoreerd

Uitbreiding Milieuzone

gevraagd

gehonoreerd

IP Wielewaal Oost Fase 3

gevraagd

geen  

Realisatie honorering en uitvoering knelpunten en wensen 2015

onderwerp

knelpunten begroting 2015

realisatie 2015

bijzondere doelgroepen

Charlois is redelijk zwaar belast waar het gaat om opvanglocaties voor zorgbehoeftigen. Verdunning van de opvanglocaties in bepaalde gebieden zoals Oud Charlois moet doorgaan om de overlast te beperken. In Pendrecht wonen relatief veel individuele zorgpatiënten, die overlast veroorzaken. De veiligheid komt daarmee onder druk te staan. In Tarwewijk moet de dagopvang blijven bestaan. Sluiting leidt in de ogen van omwonenden en professionals tot verplaatsing van de overlast naar de buurt. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat er een goede balans moet zijn tussen het bieden van goede zorg en maatwerk en het voorkomen van overlast.

De bevindingen van de gebiedscommissiezijn meegenomen bij de herijking van het kader Huisvesting Bijzonder Doelgroepen. Afgesproken is dat de gebiedscommissie vroegtijdig betrokken wordt bij keuzes omtrent concrete opvanglocaties in Charlois. De gebiedscommissie is oktober 2015 geïnformeerd over een aantal mutaties voor HBD in Charlois. November 2015 zijn de gebiedscommissies geconsulteerd over een update/herijking van het convenant Huisvesting Bijzondere doelgroepen. Het nieuwe convenant is inmiddels door het stadsbestuur vastgesteld. In de maandsrapportages is een update gegeven van de mutaties HBD in het gebied Charlois. De commissie is geinformeerd over de werking van het nieuwe zoneringskader HBD. Halverwege 2016 zal de gebiedscommissie wederom geinformeerd worden over de (digitale) kaart. 

Jeugd en nieuwkomers

Voor wat betreft de inzet op jeugd(overlast) en nieuwkomers dienen de instrumenten vanuit het cluster MO en de directie Veiligheid goed op elkaar afgestemd te zijn. De behoefte speelt vooral in Pendrecht/Zuidwijk en de Tarwewijk. Bij verder teruglopen van het aanbod vanuit welzijn staat de veiligheid onder druk.

MO en de directie Veiligheid hebben in het kader v an lokaal v eiligheids-, jeugd- en welzijnsbeleid een samenhangende aanpak af gestemd binnen de reguliere budgetten. Voor het gebied Charlois als geheel en v oor Pendrecht/Zuidwijk en Tarwewijk in het bijzonder. Jeugdnetwerken en tactische ov erleggen met DOCK en TOS zijn momenten om zonodig bij te sturen. MO en directie Veiligheid en gebiedsorganisatie stemmen hier regelmatig over af . Waar nodig wordt de opdracht v an de huidige aanbieders en in 2016 de nieuwe welzijnsaanbieder bijgestuurd. MO en directie v eiligheid zetten extra in op ambulant jongerenwerk in 2015 en deze opdracht loopt door in 2016.

Armoedebestrijding en sociaal isolement

onvoldoende inzichtelijk is wat er nu aan gedaan wordt, wat er in de toekomst aan gedaan kan worden en hoe het zich verhoudt tot de ambities. Wel is gebleken dat veel signalen uit de wijk komen, dat hier specifiek aandacht voor dient te zijn. En dat verkleining van de afstand tot de arbeidsmarkt met zich meebrengt dat er meer mensen geholpen worden door middel van een taalaanbod en andere vormen van toeleiding.

In de opdracht aan de welzijnsorganisaties is nadruk gelegd op armoedebestrijding en sociaal isolement. De wijkteams zijn operationeel sinds  januari 2015 en hebben sociaal isolement ook als thema bij hun dienstverlening. Voorts is dit voorjaar door het college de 'Koers op het Rotterdamse Armoedebeleid' naar de gemeenteraad gezonden. Programma Tegenprestatie wordt doorgezet in de wijken Tarweijk en Pendrecht. Het programma 'Voor Elkaar' is opgezet om eenzaamheid te bestrijden. De gebiedscommissie is over dat programma in het kader v an het Nieuw Rotterdams Welzijn in februari 2015 geconsulteerd. Het progamma start begin 2016 in Zuidwijk met dialoogtafels. De gebiedscommissie wordt bij de opzet betrokken. Later in 2016 volgen de wijken Wielewaal en Oud-Charlois. Op basis van het wijkprofiel en informatie uit het wijknetwerk en wijkteams wordt duidelijk of de inspanningen afdoende zijn.

Verkeersoverlast en luchtkwaliteit

Uit de rondgang door de wijken zijn diverse verkeerssituaties aangekaart. De gebiedscommissie zal deze meegeven aan het verkeersoverleg en wij verzoeken om deze in behandeling te nemen. Daarnaast is geconstateerd dat met name bij grote verkeeraders door de wijk (Pleinweg, Dorpsweg, Charloisse Lagedijk en Brielselaan) de luchtkwaliteit te wensen overlaat. De wens is dat dit gaat leiden tot maatregelen.

Doorlopend in afgelopen jaar zijn knelpunten behandeld in het verkeersoverleg. er zijn ook acties ondernomen, bijvoorbeeld ten aanzien van de Charloisse Lagedijk. Er is voor Rotterdam Noord sinds 1 januari 2016 een milieuzone ingesteld. Dit betekent dat er alleen jongere/schonere auto's en vrachtwagens worden toegelaten. Dit heeft effect op de toevoerwegen in positieve zin. Daar zal ook meer de schonere auto te vinden zijn. Daarnaast gaat de Maastunnel half  dicht vanaf  2017, deze wordt gerenoveerd. Dit zal ook (tijdelijk, enkele jaren) een positief  effect hebben.

Openbaar Vervoer

Vanuit de wijk wordt het openbaar vervoer als kwaliteit gewaardeerd en wordt aandacht gevraagd voor het op peil houden ervan

Het College heef t een reactie gegev en op de v erv oerplannen 2016 v an de MRDH-Verv oersautoriteit. Hierin zijn div erse opmerkingen gemaakt ov er de buslijnen in Charlois, met name ov er 68, 70 en 72. Het OV in Charlois kende per december jl. een paar marginale wijzigingen, waaronder eerdere diensten met buslijn 68 om Heijplaaters de mogelijkheid te gev en om in Pendrecht naar de kerk te kunnen.

Herstructureringsopgaven binnen Charlois

De commissie verzoekt u om korter op de herstructureringsopgaven in Charlois te zitten,  aangezien de traagheid van het proces en de terugtrekkende bewegingen in sommige wijken tot onrust leiden. In reactie hierop heeft het cluster Stadsontwikkeling de commissie verzocht zich nader uit te spreken over welke opgave dan voorrang dient te worden verleend in verband
met capaciteit en in relatie tot de woningmarkt. In de vergadering van eind augustus zal de commissie hier een specifieker standpunt over innemen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen of daar waar deze juist stagneert wordt aandacht gevraagd voor kindvriendelijke (permanente dan wel tijdelijke) inrichting van de buitenruimte. Door de gebiedscommissie is de wens verwoord om verduurzaming en energieneutraliteit onderdeel te maken van de planontwikkeling, of het nu nieuwbouw betreft of renovatie van de bestaande voorraad.

Er dient nog een prioritering te worden aangebracht. Deze wordt in de loop van 2016 verwacht.

Aanpak particuliere woningvoorraad

De inzet op de bestaande woningvoorraad (ook in relatie tot de genoemde interventiecapaciteit) dient in de daarvoor benoemde blokken pro-actief te zijn. De komende periode wordt beoordeeld of de benoemde blokken in de noordelijke wijken zich verhouden tot de beschikbare capaciteit.

In het nieuwe programma Steigers op Zuid is voorzien dat 3000 woningen in aanpak worden genomen. Een deel v ia een nazorg aanpak en een deel v ia de Projectmatige aanpak v an Vv E010 (eerste en tweede tranche). Er zijn inmiddels ruim 3000 woningen v oor deze aanpak aangewezen. Een substantieel deel van deze woningen ligt in Charlois (hoof dzakelijk v ooroorlogse voorraad en ca 200 woningen in Pendrecht). Een deel van de werkzaamheden is vorig jaar aanbesteed, een deel moet nog worden aanbesteed en de nazorgaanpak doet BWT zelf . Hierover hebben we in de 8 maandsrapportage voor Charlois en in het plan van 2016 voor Charlois gerapporteerd. Er is budget voor aanpak van ruim 3000 woningen.

Interventiecapaciteit op Zuid

Zoals al gezamenlijk door Feijenoord, IJsselmonde, Charlois en NPRZ aangekaart is de uitbreiding van interventie- en handhavingscapaciteit randvoorwaardelijk om de veiligheid op Zuid te borgen. Voor Charlois betekent dat extra inzet in de noordelijke wijken van Charlois (Tarwewijk, Carnisse en Oud-Charlois).

In 2015 is gestart met een pilot GebiedsInterventieTeam in Charlois en Feijenoord. Deze pilot is inmiddels afgerond. Uitkomst van de pilot is uitbreiding van de capaciteit van het GIT in Charlois. Met ingang van januari 2016 is een tweede GIT-team gestart. Het GIT is een interdisciplinaire samenwerking tussen Toezicht & Handhaving (SB), Bouw- en Woningtoezicht (SO) en team woonoverlast (DirV). Momenteel is 1 GIT-team toegewezen aan voornamelijk de noordeljike wijken en 1 GIT-team aan de zuidelijke wijken.

Gebiedsplan

Ga hier naar gebiedsplan Charlois