Algemene toelichting gebiedsverslagen

De gebiedsverslagen zijn als bijlage opgenomen bij deze rekening (bijlage 30a). In deze
verslagen wordt door de gebiedscommissies gerapporteerd over onder andere de consultaties
en adviezen, participatie en de bewonersinitiatieven. In de gebiedsverslagen (30a) zijn door de
meeste gebiedscommissies ook bijlagen opgenomen over dezelfde items als in de bijlagen 30
b en 30 c. Hierin zijn verschillen te lezen door administratieve oorzaak. De bijlagen 30 b en 30
c van dit jaarverslag zelf zijn op uniforme wijze opgesteld bij sluiting van het boekjaar en dus
leidend.

In de gebiedsverslagen is wederom terug te lezen dat het afgelopen jaar in de gebieden veel
participatie is georganiseerd. Uit alle verslagen valt een grote betrokkenheid van de
gebiedscommissies bij hun gebied te lezen. Er komt een divers beeld tevoorschijn van de
aanpak van het betrekken en opzoeken van bewoners. Overal wordt gewerkt met
mogelijkheden tot inspreken tijdens commissievergaderingen en/of vragenuurtjes. Maar we
zien ook andere vormen zoals een participatieplatform (Pernis), een participatiedag (Prins
Alexander, Feijenoord en Hoek van Holland), een digitaal burgerpanel (Overschie), een
marktkraam (Rozenburg). Een voorbeeld van een vernieuwende samenwerkingsvorm is de
co-creatie in Delfshaven ‘Mooi, Mooier, Middelland’, waarbij de burgemeester actief is
betrokken. Dit heeft geresulteerd in een integraal plan dat in 2016 ten uitvoer wordt gebracht.
Op verzoek van het college van B&W wordt in Prins Alexander het programma Rotterdam
Oost uitgewerkt, waarin aandacht wordt besteed aan de noodzakelijke investeringen in de
buitenruimte, in sociaal en in veiligheid en veiligheidsbeleving. Ook springen
gebiedscommissies soms direct voor hun gebied ‘in de bres’ bijvoorbeeld in Pernis en Hoek
van Holland toen de beide zwembaden en de stadswinkel Pernis dreigden te sluiten, en met
succes. Nieuwe media dragen ook bij, zo zijn de Facebookpagina’s Like je Wijk in
IJsselmonde een succesvol instrument met ongeveer 10.000 volgers.

De rekenkamer heeft in haar rapport ‘Inspraak zonder uitspraak’ geadviseerd beter aan
bewoners terug te koppelen wat men hun inbreng (uitkomsten participatie) is gedaan. Dit zie je
nog niet in alle gebieden structureel terugkomen. Het blijft de komende periode een
aandachtspunt voor de gebiedsdirecteuren. Een aantal gebieden heeft al een goede slag
gemaakt. Het gebied Centrum koppelt alle inbreng terug via de gebiedspagina, Pernis doet dit
via de participatieplatforms, Kralingen-Crooswijk koppelt terug aan de bewoners en Charlois
en Centrum koppelen bewoners ook 1 op 1 terug. Een ander aandachtspunt uit het
Rekenkamerrapport is terugkoppeling op de adviezen door het college. Verschillende
gebieden geven aan dat dit nog niet altijd voldoende gebeurt. Aan dit aandachtspunt wordt
door de clusters in samenspraak met de directeur gebieden gewerkt.

Voor de gebiedsverslagen zie het desbetreffende gebied.